From 1 - 10 / 381
  • Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 160 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting voltooid in 2016. Op 16 juni zijn met de aanwijzing van de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front in totaal 157 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Spanjaards Duin is voorlopig aangewezen. Van twee Habitatrichtlijngebieden (Krammer-Volkerak en Zoommeer) op land bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn. In deze dataset zijn begrenzingen van ondergrondse kalksteengroeven aan een aantal gebieden in Zuid Limburg toegevoegd. In tegenstelling tot het regulier Habitatrichtlijngebied maken in deze gebieden alleen de ondergrondse groeven deel uit van het Habitatrichtlijngebied.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan is de begrenzing van toeslaggebieden. Deze objectklasse wordt gebruikt om aan te geven op welke gebieden een extra beheertoeslag kan worden aangevraagd. De toeslagen kunnen bestaan uit vaarland, en/of gescheperde schaapskuddes.

  • Rioolbuizen van de Provincie Utrecht. Geometrie afkomstig uit CAD tekeningen van afdeling Wegen, geconverteerd naar GIS, beheerd door team GIS.

  • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In dit bestand worden de wijzigingen tussen NBP2020 en NBP2021 aangegeven.

  • In en nabij de Natura 2000-gebieden ligt een opgave om natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling te creëren. In deze dataset is de voortgangsfase van deze opgave weergegeven.

  • Eikenbomen langs provinciale wegen met actuele statusinformatie over bestrijding van eikenprocessierups (epr) in de zomer van 2020. Van de bomen die door Provincie Gelderland worden onderhouden is geregistreerd of inspectie heeft plaatsgevonden, aantal geregistreerde nesten, of werkopdrachten voor het verwijderen van nesten zijn verstrekt en of de nesten zijn verwijderd.

  • Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar 2020 (ingaande 16-12-2019).

  • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 is de begrenzing van natuurterreinen aangegeven. Voor elk type begrenzing gelden andere mogelijkheden. Kijk hiervoor in het natuurbeheerplan.

  • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In de ambitie laag is per gebied concreet aangegeven wat de ambitie is voor dat gebied. Wij hanteren hiervoor prioriteiten, deze prioriteiten dienen op basis van de tekst in het natuurbeheerplan bekeken te worden.

  • Bebouwde kommen volgens de Wegenwet, vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De bebouwde kommen in de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, zijn nog in concept.