From 1 - 10 / 368
  • De markeerdieptekaart geeft overzicht van de minimale diepte t.o.v. LAT, die de veiligheid van de scheepvaart moet waarborgen binnen het begrenzing van het NCP. Deze is per 01-08-2013 aangepast op het nieuwe verkeersscheidingsstelsel.

  • Weergave van de P95 van loodgehalten in categorien (buiten de gemeenten Utrecht en Amersfoort).

  • Dit bestand bevat de veiligheidszone 1 provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR max) provinciale wegen.

  • Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  • Voor verdroging gevoelige natuur en NNN waar geen verdrogingsgevoeligheid is vastgesteld

  • Dit bestand bevat een robuust stelsel van natuurgebieden, beheersgebieden en verbindingszones. Door natuurgebieden met elkaar te koppelen worden de overlevingskansen van dier- en plantensoorten vergroot. Een groot aantal van deze natuurgebieden bestaan al en is in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties. Om het beoogde netwerk van natuurgebieden te voltooien zullen ook nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld. De nieuwe natuurgebieden zijn de afgelopen jaren begrensd. Vaak zijn dit gebieden die nu nog een landbouwkundige functie hebben.

  • Dit bestand bevat NNN-natuurgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgesteld en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die liggen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu landbouwgrond. Ons beleid is er op gericht deze landbouwgronden op vrijwillige basis aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar natuur en ze vervolgens opnieuw in te richten. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid van de provincie Groningen. Volgens planning is het Groningse deel van het Natuurnetwerk in 2027 voltooid, waarmee in totaal 9.800 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zal zijn.

  • Dit bestand bevat NNN-beheergebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgelegd en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk. Een deel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden stimuleren wij een aangepast agrarisch beheer gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.

  • Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25 waterparels, ook wel ‘ecologisch waardevolle wateren’ geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge potenties op het gebied van waternatuur en – kwaliteit liggen deels binnen en deels buiten de begrenzing van het NNN en Natura 2000. De provincie Utrecht zet zich in om de kwaliteiten van deze waterparels te beschermen en hun potentiële waarden te verwezenlijken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.