From 1 - 10 / 244
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Aangewezen Natura 2000-gebieden in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Het betreft een samengesteld bestand van de 2 deelstaten met onderverdeling naar vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden of een combinatie hiervan. De gegevens uit Niedersachsen zijn in juni 2018 geupdate. De gegevens uit Nordrhein-Westfalen zijn in juli 2018 herzien.

  • De provincie Overijssel heeft haar oudste bossen in kaart gebracht. Het gaat om bossen waarvan de meeste 400 jaar geleden al bestonden en het oudste bos al 800 jaar bekend is (Zalkerbos). De eeuwenoude bossen liggen vooral in Twente, maar ook de Vechtstreek en Noordwest Overijssel. In totaal gaat het om 326 verschillende bosjes en bossen, met een gemiddelde grootte van 2,6 ha. Op het totaal van het Overijsselse bos, waarvan het meeste geplant is na 1880, is het aandeel heel beperkt (slechts 2,5%). De meeste zijn niet toegankelijk, maar een aantal grotere bossen zijn dat wel zoals de Hoge Venterink (Oldenzaal), Hooge Holt (Gramsbergen), Gravenbosch (Saasveld) en Hassinkhof (Beuningen). De gemeente Hof van Twente heeft met 49 bossen het grootste aantal oudste bossen. Kijk voor eeuwenoud bos in uw omgeving op de Cultuurhistorische Waardenkaart.

  • Gebieden welke door het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn geselecteerd en te maken hebben met maaivelddaling. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

  • De dataset bevat de gegevens die horen bij de PAS leefgebied kaart van type LG02 Geïsoleerde meander en petgat. PAS leefgebieden zijn de stikstof gevoelige leefgebieden van soorten. Er zijn 14 leefgebied typen (LG01 – LG14) welke zijn beschreven in de PAS herstelstrategieën. Het gaat hier niet om het leefgebied van één bepaalde soort, maar om op natuurdoeltypen gebaseerde eenheden die als stikstofgevoelig leefgebied fungeren voor een aantal soorten. Welke soorten dit zijn en wat de ecologische relatie is met het PAS leefgebied, is vastgelegd in de herstelstrategieën. Voor het bepalen van de ligging van de PAS leefgebieden op de kaart is een combinatie van vegetatietypen en terreinkenmerken gebruikt, overeenkomstig met de definitie die wordt gegeven in de herstelstrategie. Alleen als een soort is aangewezen in een Natura 2000 gebied en er stikstofgevoelig leefgebied aanwezig is wat aan de criteria voldoet, is dit als PAS Leefgebied type op de kaart gezet. Dit kan zowel actueel bezet als potentieel bezet leefgebied van soorten zijn. Deze aanpak voldoet aan de landelijk afgesproken methodiek (BIJ12). De begrenzing die is gebruikt is gebaseerd op de Natura habitattypenkaarten, zoals vastgelegd in de vigerende gebiedsanalyses van Natura2000 gebieden in de provincie Overijssel. De data is verwerkt in het PAS rekenmodel Aerius versie 16L (ook wel M16L genoemd). Naast deze vastgestelde versie houden we ook een werkbestand bij waarin we bij feitelijke onjuistheden nog correcties op kunnen doorvoeren voor de nieuwe versie van AERIUS (M18).

  • Clusters (omtreklijn) gebasseerd op woningen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen en de woningen met een Hogere Grenswaarde of een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG) geluid bedrijven. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen, Scholen en dagverblijven voor jeugd, Verpleeg en verzorgingshuizen.

  • Gemiddelde hoeveelheid verticale kwel van grondwater op 1 april op een diepte van enkele meters onder het maaiveld in millimeters per dag. De kwel is berekend met het regionale grondwatermodel MIPWA3, als de verticale flux tussen de onderkant van modellaag 1 en de bovenkant van modellaag 2. De modelberekening is uitgevoerd op een resolutie van 100 bij 100 meter. Dit grid is neergeschaald naar een resolutie van 25 bij 25 meter door lineaire interpolatie van de de berekende waarden van de omliggende modelgridcellen. De rekenperiode was 2007 tot en met 2014 (de standaard rekenperiode van het model MIPWA3). De kwelflux is berekend als het gemiddelde van de de berekende kwelfluxen op 1 april over de rekenperiode.

  • De kaart geeft de gemiddelde hoeveelheid verticale kwel van grondwater op 1 oktober op een diepte van enkele meters onder het maaiveld in millimeters per dag. De kwel is berekend met het regionale grondwatermodel MIPWA3, als de verticale flux tussen de onderkant van modellaag 1 en de bovenkant van modellaag 2. De modelberekening is uitgevoerd op een resolutie van 100 bij 100 meter. Dit grid is neergeschaald naar een resolutie van 25 bij 25 meter door lineaire interpolatie van de de berekende waarden van de omliggende modelgridcellen. De rekenperiode was 2007 tot en met 2014 (de standaard rekenperiode van het model MIPWA3). De kwelflux is berekend als het gemiddelde van de de berekende kwelfluxen op 1 oktober over de rekenperiode.

  • De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel op 2 oktober 2018. Tezamen met de plantekst geeft deze kaart sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De kaart toont de natuurgebieden en landschapselementen die zijn opengesteld voor de SNL natuurbeheer subsidie. De subsidieaanvragen worden getoetst aan deze kaart. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Als uitgangspunt voor het datamodel is het landelijke Informatiemodel Natuur en Landschap (IMNa) gehanteerd.

  • De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2019 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. De dataset dient als basis voor de Beheertypenkaart Wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2019 die in april 2018 door GS is vastgesteld. Het betreft enkel wijzigingen op het natuurdeel van de Beheertypenkaart. De begrenzingen voor het agrarisch natuurbeheer zijn in het Natuurbeheerplan 2019 van april 2018 door GS vastgesteld. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2019. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 2 oktober alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel.