From 1 - 10 / 250
 • Het Nationaal Landschap is gelegen binnen de (Euregionale) metropool Luik-Eupen-Aken-Parkstad-Sittard-Genk-Hasselt-Maastricht als onderdeel van het grensoverschrijdende Drielandenpark. Het is een uitloopgebied van de steden waarvan de “quality of life” belangrijk is voor het Zuid-Limburgse leef- en vestigingsklimaat. Het gebied kent een hoge dichtheid aan cultuurhistorisch erfgoed waaronder veel monumenten. Het unieke landschap draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat en de woon- en leefkwaliteit van de regio. Het beleid binnen het Nationaal Landschap is er op gericht om de stad-land relaties te versterken en binnen het zgn. beschermingsgebied de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven en te werken vanuit 10 kernwaarden uit POL2014.

 • Dit bestand bevat slingertuinen binnen de provincie Groningen. Slingertuinen zijn tuinen in Engelse landschapsstijl, die als voortuin voor monumentale boerderijen in Oost-Groningen, Midden Groningen en Noordoost Groningen voorkomen. Van deze slingertuinen worden naam boerderij, bouwjaar en de aanwezigheid van kenmerken als heuvel, vijver, gracht aangegeven. Dit bestand hangt samen met het bestand monumentale erven van Copijn uitgevoerd in Noordoost Groningen.

 • Dit bestand bevat de contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75 dB) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 120 km weg).

 • Dit bestand bevat de contouren Lden (55, 60, 65, 70 en 75 dB) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 120 km weg).

 • Dit bestand bevat de contouren Lnight (50, 55, 60, 65 en 70 dB) van delen van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 (in totaal ca. 120 km weg).

 • Categories  

  Deze Download service bevat gegevens over zwemwaterlocaties en kwaliteit van www.zwemwater.nl. Deze Download service is ingericht voor het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen (Environmental monitoring facilities).

 • Categories  

  Deze View service bevat gegevens over zwemwaterlocaties en kwaliteit van www.zwemwater.nl. Deze view service is ingericht voor het INSPIRE thema Milieubewakingsvoorzieningen (Environmental monitoring facilities).

 • Categories  

  Deze View service bevat gegevens uit de landelijke datasets van inrichtingen met gevaarlijke stoffen voor de risicokaart en locaties voor grondwateronttrekking of -infiltratie in het landelijk grondwater register. Deze view service is ingericht voor het INSPIRE thema Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Categories  

  Deze Download service bevat gegevens uit de landelijke datasets van inrichtingen met gevaarlijke stoffen voor de risicokaart en locaties voor grondwateronttrekking of -infiltratie in het landelijk grondwater register. Deze Download service is ingericht voor het INSPIRE thema Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • Categories  

  Deze Download service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Gebieden met natuurrisico's (Natural Risk Zones). Onderdeel van deze View service zijn datasets natuurbranden en overstromingsrisico's.