From 1 - 10 / 157
 • Categories  

  De windsnelheden op 100 m hoogte weergegeven in m/s

 • Categories  

  Verspreidingsgebied van soorten in Habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit bestand bevat de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de KRW. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van Actualisatieplan december 2014 op 11 november 2015.

 • Ecologische verbindingszones zijn gebieden of structuren die verbinding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden mogelijk moeten maken. Het zijn veelal langgerekte natte en/of droge landschapselementen langs dijken, waterlopen, wegen, spoor- en vaarwegen.

 • Dit bestand is een voortzetting van de Natte natuurparels uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015. In de Verordening water Noord-Brabant wordt de begrenzing van de Natte natuurparels op perceelsniveau weergegeven. Deze gebieden zijn aangewezen als TOP-gebieden, waar de verdrogingsaanpak met voorrang moet plaatsvinden. Natte natuurparels zijn hydrologisch gevoelige gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/het natuurnetwerk Brabant (NNB), die vanwege specifieke omstandigheden van bodem en water hoge natuurwaarden vertegenwoordigen. Rondom de natte natuurparels liggen attentiegebieden. Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van de Verordening water Noord-Brabant in 2012 hebben er meerdere aanpassingen van de begrenzing van de EHS plaatsgevonden. De meest recente wijziging (op het moment van vaststelling van dit bestand) is het natuurbeheerplan 2014 en wijzigingen in de EHS-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014.

 • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.

 • Functie waternatuur (niet zijnde waterlopen; ven, wiel, meer, plas, oude rivier- en meander en laagveengebied)

 • : Bestand geeft de ligging weer van de wijstgebieden in Noord-Brabant.. Eind 2006 is door Witteveen+Bos in opdracht van waterschap Aa en Maas een nadere inventarisatie van de wijstgronden uitgevoerd. Wijst is een zeldzaam (Brabants) verschijnsel, wat alleen voorkomt in het beheergebied Aa en Maas. Het heeft bijzondere geologische, hydrologische, ecologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. In 2010 is het wijstgrondenbestand aangepast om het in overeenstemming te brengen met de aardkundige waardenkaart in de Verordening ruimte fase 2.

 • Selectie KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken voor het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021,gemaakt uit KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken Nederland, versie2014

 • Categories  

  Deze view service is gebaseerd op de geharmoniseerde provinciale datasets voor Gebieden met natuurrisico's (Natural Risk Zones). Onderdeel van deze View service zijn datasets natuurbranden en overstromingsrisico's.