From 1 - 10 / 153
 • Dit bestand bevat meetputten van het grondwaterkwaliteitmeetnet provincie Groningen, situatie 2014.

 • Verspreiding en verspreidingsgebied van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

 • Categories  

  Het Landelijk Grondwater Register (https://www.lgronline.nl/) bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem. Dit bestand is opgenomen in de INSPIRE dataset voor Faciliteiten voor productie en industrie (Production and industrial facilities).

 • De kaart beeldt samenhangende landschappelijke en cultuurhistorische structuren uit. Legenda-elementen zoals kwelderwallen, terpen, bebouwingsstructuren en verkavelingsrichting bepalen gezamenlijk de landschappelijke en cultuurhistorische structuur van een gebied. De kaart heeft een indicatief karakter. De kaart bestaat uit een punten-, een lijnen- en een vlakkenstand. Onderhavig bestand betreft het puntenbestand.

 • Geeft inzicht in een aantal onderzoeken naar vleermuizen binnen Zaanstad.

 • Oevergrens

 • De gegevens geven inzicht in de beschoeiingen die door de gemeente worden onderhouden.

 • De gegevens geven inzicht in de routes die door Connexxion worden onderhouden.

 • Lokatie van de fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad.

 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.