From 1 - 10 / 238
  • Het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa is als Nationaal Park aangewezen. Dit is van het brongebied 'Hart van Drenthe' tot de benedenloop in het Groningse deel. Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale parken moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale parken zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. De ambities in de Drentsche Aa dragen bij aan een robuust natuur- en watersysteem als schone bron voor drinkwaterwinning en het versterken van de uitwerking ruimtelijke kwaliteit.

  • Bestand met trailerhellingen in Fryslân

  • Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

  • Kaartlaag met te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit

  • Grenspalen op de provinciegrenzen Friesland/Groningen en Friesland/Drenthe.

  • De vlakken geven de oriëntatie van de verkaveling aan

  • Bestand met verdwenen en bestaande spoorwegen in Fryslân.

  • Historische boerenerven inclusief de functioneel aangrenzende en aaneengesloten (kleine) terreinen voor de bedrijfshuishouding die als zodanig herkenbaar zijn (zoals bv. moestuin, boomgaard, jister etc.) afgezonderd van de verkavelingsstructuur. Het bestand wordt gebruikt bij beleid inzake het streven naar behoud van kenmerkende, waardevolle historische (=bestaand in 1832) boerenerven.

  • Bestand met dorpsnamen en type dorp. Het nederzettingenlandschap van Fryslân dateert in essentie uit de twaalfde tot en met de vijftiende eeuw. Op de drempel van de Nieuwe Tijd (1500) waren de meeste van de thans nog bestaande nederzettingen reeds aanwezig als zelfstandige kerspelen of kerkdorpen met een eigen omgrensd dorpsgebied. Naderhand kwam er nog een aantal bij. De hier gehanteerde nederzettingstypologie is gebaseerd op zowel morfologische, genetische en functionele aspecten. De nederzettingen worden in negen categorieën onderverdeeld: Steden; Vlecken; Terpdorpen; Wegdorpen; Esdorpen; Vaartdorpen; Veenkoloniën; Heidedorpen; Overige dorpen (waaronder kruisdorpen en dijkdorpen).

  • Het project B02037.000058 Wederopbouwwijken CHK Fryslân bestaat uit een (geo)database met daarin de verzamelde historische informatie over de ingetekende wijken gebouwd in de periode 1930-1970 in de provincie Fryslân.