From 1 - 10 / 249
  • Provinciale Staten hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de puntelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde hunebedden, grafheuvelgroepen, sporen WOII, kerk, klooster, landhuis, sluis radiotelescoop en kamp Westerbork.

  • Locaties van provinciale projecten binnen het programma klimaat en energie (http://www.drenthe.nl/klimaatenenergie).De projecten hebben als doelstelling energiebesparing en/of gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, groen gas en innovatieve nieuwbouw.

  • Voor deze gebieden zijn hectaren gereserveerd om de EHS te realiseren.In landinrichting is afgesproken om te proberen de gronden daarvoor vrij te maken. Deze zogenaamde stergebieden zijn te beschouwen als zoekgebied en worden onderdeel van de EHS zo gauw ze toebedeeld zijn aan een natuurbeheerder of BBL. De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

  • De robuuste verbindingen (RV) en ecologische verbindingszones (EVZ) zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart en vervalt de arcering. De zoekgebieden zijn overgenomen uit het rapport Goed op Weg (provincie Drenthe, 2007) en aangepast aan latere afspraken en goedgekeurde plannen voor de invulling van de verbindingen.

  • De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones (EVZ) en robuuste verbindingen (RV) krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het

  • Dit bestand geeft de laagvliegroute zone Defensie weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 8a (Zoekgebied grootschalige windenergie) is weergegeven, met verwijzing naar Laagvliegroute zone defensie (OGV, 2010) lyr.

  • Dit bestand geeft het zoekgebied schaapskuddes weer, waar collectief schapenbeheer mogelijk.

  • Dit bestand geeft een opsomming van historische tuinen, lanen, bossingels en bosjes, houtwallen en houtsingels, historische bouwwerken en erven, knotbomen en poelen en historische wateren.

  • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde essen. Essen, hogere en bemeste landbouwgronden, zijn essentieel voor de voedselproductie in het esdorpenlandschap dat in een groot deel van de Drentse zandgronden tot volle ontwikkeling is gekomen.

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 2F is de waarde van de Celtic Fields aangegeven, die varieert van hoog tot zeer hoog. Op de kaart Cultuurhistorische Hoofdstructuur Drenthe voorkomende elementen zoals die in het Cultuurhistorisch Kompas is opgenomen. De CHS toont het provinciaal belang wat betreft cultuurhistorie en vormt een selectie van cultuurhistorische waarden in Drenthe. Hoofdcriterium daarbij is samenhang; elementen en structuren zijn op de kaart weergegeven vanwege hun onderlinge samenhang in hoofdstructuren. Deze kaart is daarom goed te gebruiken als alle elementen in samenhang worden weergegeven; de kaart is niet bedoeld als informatiebron voor losse elementen.(Onderdeel van Omgevingsvisie kaart 2F).