From 1 - 10 / 249
  • Dit bestand geeft de extra wens natuur in het hart van Drenthe weer, zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 4 is weergegeven.

  • De provincie wil met haar beleid voorwaarden creeren voor het ontwikkelen van een robuuste sociaal-economische structuur van Drenthe. Daarbij wordt rekening gehouden met de economische en demografische ontwikkeling. Provinciale Staten hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Dit bestand geeft de terminal weer, een selectie uit IBIS 2010 bedrijventerreinen. Kaart 3 (Ruimtelijk-economische ontwikkeling en mobiliteit)

  • Dit bestand geeft de waarde van schans en burcht weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 2E (Archeologie).

  • Dit bestand geeft een schets van de gebiedsopgave Uffelte-Ruinen, zoals aangegeven op kaart 1 (Visiekaart) van de Omgevingsvisie, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010.

  • Deze kaart geeft het versterken van in- en afvoermogelijkheden van elektriciteit weer, zoals opgenomen in kaart 8 (Energie infrastructuur) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.

  • Dit bestand geeft het zoekgebied windenergie weer zoals opgenomen in kaart 8A (Zoekgebied grootschalige windenergie) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie. Dit beslaat het veenkoloniaal gebied en gebied ten zuid-oosten van de laagvliegroute van defensie. Hiervan zijn de kernen, natura2000-gebieden, laagvliegroute defensie en LOFAR zone 1 uitgesloten.Windenergie onder randvoorwaarden is opgenomen in deze kaart en afhankelijk van de randvoorwaardelijke lagen (EHS, kernkwaliteiten cultuur en landschap, ganzen, hinderstrook defensie, lofar zone 2, 2 klassen: windenergie (zoekgebied) en windenergie (zoekgebied) onder voorwaarden

  • Dit bestand geeft de verbodszones voor diepe grondwaterboringen aan zoals weergegeven in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).Omdat het de ambitie van de provincie Drenthe is om een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden voor mens en natuur, wordt in het hart van het Drents Plateau en de Hondsrug oppervlaktewater vastgehouden om een zo groot mogelijke voorraad grondwater op te bouwen.

  • Natuurwaarden op landbouwgebied (OGV, 2010), kaart 2A (Omgevingsvisie).

  • Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld met daarin o.a. het voorwaarden stellen. Dit betekent dat bij bodemingrepen in beekdalen altijd een archeologisch onderzoek nodig is. Op kaart 2E zijn de beekdalen als zodanig aangegeven.

  • Deze kaart geeft de waarde van de veenterp weer, zoals opgenomen in kaart 2E (Archeologie) van de in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie.