From 1 - 10 / 151
  • Samenstelling grondwater op een diepte van 20 tot 30 meter minus maaiveld

  • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant

  • Overzicht waterlopen in Brabant

  • Weergave beschermingsgebieden provincie Noord-Brabant.

  • Overzicht met lokatie van riviervlakten

  • De weergave locatie van vennen

  • Inventarisaties van historische zichtrelaties. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  • De inventarisatie van aardkundige waarden voor de provincie Limburg ten behoeve van het POL is verricht door het Platform aardkundige waarden van de Stichting Aardkundige Waarden (SAW) op basis van expert judgement (Gonggrijp et al., 1999). Bij de inventarisatie is ook gebruik gemaakt van gegevens uit 1986, 1989 en 1990 (Gonggrijp, 1986; Wolfert, 1989 en Wolfert, 1990). De gebruikte methodiek is ontwikkeld door Gonggrijp (1996) en is als standaard geaccepteerd door het rijk en vervolgens toegepast bij de landelijke inventarisatie van aardkundige waarden in de zogenaamde "operatie landijs" (Koomen, 1999). Bij de waardetoekenning is vooral aandacht besteed aan de aspecten kenmerkendheid, zeldzaamheid, educatieve waarde en samenhang. Met name het aspect samenhang heeft zwaar meegewogen bij de beoordeling. Als uitgangspunt geldt dat de aardkundige elementen en patronen goed zichtbaar zijn. De inventarisatie en beoordeling hebben geleid tot de aangegeven legenda-eenheden en waardering in de legenda van kaart 4f. Bij GEA-gebieden betreft het aardkundig waardevolle gebieden van grote omvang onder te verdelen in gebieden van internationaal/nationaal belang en gebieden van provinciaal/regionaal belang.

  • De database bevat data betreffende het landgebruik in Nederland volgens de Europese CORINE Land Cover legenda. De data zijn met name gebaseerd op de visuele interpretatie van Landsat7-ETM beelden uit 1999 en 2000. De Nederlandse database wordt geintegreerd met andere nationale databases om voor de gehele EU een standaard landgebruiks database te hebben. Deze database kan o.a. gebruikt worden voor het uitvoeren en monitoren van Europees milieubeleid. Monitoring Land Cover Changes between 1986 and 2000. Alterra, the Netherlands 2. Thunnissen, H.A.M. and Middelaar, H.J. van, 1995. The CORINE Land Cover database of the Netherlands. Final report of the CORINE Land Cover project in the Netherlands. Report 78. Alterra, the Netherlands 3.EEA and ETC-TE, 2002. CORINE Land Cover update I&CLC2000 project. Technical Guidelines. Final Version. EEA, Denmark