revisionDateYear

2004

65 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 65
  • Dit bestand geeft de uitbreidingsrichting voor de glastuinbouw aan zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II van 7 juli 2004.

  • Het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, door Provinciale Staten vastgesteld op 7 juli 2004, geeft de ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur aan, bestaande uit: inrichten//aanpassen/aan te leggen hoofdweg, inrichten/aanpassen/aan te leggen ontsluitende weg, inrichten/aanpassen/aan te leggen spoorweg en aan te leggen recreatieve vaarverbinding. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4. Omvat ook het concept-trace Erica Ter Apel.

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur weer zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004 en weergegeven op kaart 2 van het POP-II.Het betreft de functionele indeling in hoofdwegen, ontsluitende wegen en spoorwegen.

  • Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt met als doel inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd. De integrale kansenkaart is een visie op de kansen en mogelijke ontwikkelingen in het gebied en op de zonering hiervan. Er is een verkenning uitgevoerd naar de verhouding met het provinciaal beleid en dat van het waterschap. Dit bestand geeft de ruimtewensen van de functies landbouw, natuur, water, recreatie en wonen met name de geschiktheid van met name de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de waardering van het landschap voor recreatie en de vitaliteit van de agrarische sector weer.

  • Dit bestand geeft de in het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II, kaart 4) de stedelijke vernieuwing met betrekking tot woongebieden, werkgebieden of een mengvorm weer. Ook ISV (Integrale Stedelijke Vernieuwing).

  • Dit bestand geeft de woongebieden en regionale bedrijventerreinen als selectie uit de functiekaart met zoneringen weer, zoals aangegeven op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, kaart 4.

  • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 2 en kaart 4 de bestaande knooppunten personenvervoer, te ontwikkelen knooppunten personenvervoer en aan te passen aansluitingen van hoofdwegen.

  • Dit bestand geeft de prioritaire gebieden voor ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap weer, zoals vermeld in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 3).

  • Dit bestand toont de Intensieve of grootschalige dagrecreatie. Zwemplassen en plassen met meervoudige recreatieve functie (geen zwemwaterfunctie). Regionaal lawaaisportcentrum en lokaal crossterrein en Herinneringscentrum Westerbork.

  • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de gebieden met bosjes en houtwallen opgenomen.