From 1 - 10 / 29
  • Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst.

  • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

  • Kaartlaag met inventarisatie slootdempingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

  • Meetresultaten grondwatermeetnet provincie Utrecht 2003 voor diverse stoffen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Kaartlaag met inventarisatie storten en ophogingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

  • Provinciale omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, dd. 7 juli 2004.

  • Geomorfologie lijnelementen is een bestand dat lijnen bevat. Deze lijnen geven lijnvormige reliëfverschillen in het landschap weer (denk aan: breuken, terraswanden, erosiebekken van Heerlen).

  • Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de activiteit inderdaad op deze locatie heeft plaatsgevonden.

  • De Ontgravingskaart Ondergrond beschrijft de kwaliteit van een halve meter tot twee meter minus maaiveld van onverdachte locaties met als doel te bepalen of grond toegepast mag worden.

  • Kaart met bodemopbouw in het buitengebied.