From 1 - 10 / 24
  • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 de archeologische waarden, de overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden, weergegeven. In dit bestand zijn deze aangegeven als waardevol, meer waardevol en meest waardevol.

  • Inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming, vlakinformatie.

  • Statische indeling wijken en buurten.

  • Vegetatiekaart op basis van de milieukartering Drenhte 1974-1978, deel IV.

  • Ruimtelijke ontwikkeling van kernen in het kader van de signaalnotitie dd. 21 maart 1997.

  • Het bestand geeft de hoofdindeling van de bodemkundige landschapsvormen weer. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door Provinciale Staten.

  • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische eenheden zijn verdeeld in zeer belangrijk, belangrijk en weinig belangrijk.zie ook: Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), Kaart 3 en POP (Provinciaal Omgevingsplan), kaart 8.

  • Inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming, puntinformatie.

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm,inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.