publicationDateYear

2021

18 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 18
  • Met de Verordening toeristenbelasting voert de gemeenteraad een tariefdifferentiatie in naar de ligging van een locatie. Met het kaartmateriaal wordt voor de aanbieder van een verblijf duidelijk of zij aan de gemeente een hoog of laag belastingtarief moeten afdragen (locatie is binnen of buiten de cirkel gelegen).

  • Dit bestand bevat: - Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak. De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen. Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum:  Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon. Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”. Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

  • Overzicht van de in Nederland geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen

  • Op deze kaart zie je natte koeltorens met de volgende twee statussen: 1. Nieuw aangemelde natte koeltorens die nog niet zijn gecontroleerd 2. Aangemelde natte koeltorens die zijn afgewezen door het bevoegd gezag.

  • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

  • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: - rijkswegen (gegevens uit 2017) - gemeentelijke en provinciale wegen (gegevens uit 2017) - railverkeer (gegevens uit 2016) - luchtvaart (gegevens uit 2016) - industrie (kentalraming) - windturbines (gegevens uit 2020)

  • Provinciaal Hoofdnet Fiets: utilitair hoofdnet en plusroutes. De provincie wil primair het utilitaire fietsverkeer tussen kernen faciliteren. Een utilitair fietsnetwerk omvat verbindingen, die vanuit functionele overwegingen gewenst zijn, verbindingen tussen A en B, doelgericht fietsen tussen herkomst en bestemming. Zoals al in het collegeprogramma is aangegeven wordt vooral ingezet op het verplaatsingsmotief ‘werken’, door zware woonwerkverbindingen te faciliteren. Het netwerk omvat ook routes om belangrijke onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs en kernwinkelgebieden te ontsluiten. Ook zijn een aantal recreatieve bestemmingen zoals zwemplassen of de molens van Kinderdijk opgenomen in het utilitaire netwerk. Routes voor recreatieve ommetjes echter niet.

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 23-03-2021 door GS

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 23-03-2021 door GS

  • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 23-03-2021 door GS