From 1 - 10 / 213
 • De begrenzingen voor de geconsolideerde beheertypenkaart. Deze kaart hoort bij het Natuurbeheerplan 2019 zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 2 oktober 2018. Het besluit van GS heeft enkel betrekking op de wijzigingen in de Beheertypenkaart ten opzichte van de kaart van het Natuurbeheerplan 2019. Deze zijn in april 2018 door GS is vastgesteld. Hiervan is een aparte kaart opgenomen bij het plan. Tevens is een losse dataset beschikbaar. De geconsolideerde Beheertypenkaart bevat, naast de wijzigingen van 2 oktober 2018, ook alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. Deze beheertypenkaart geeft samen met de plantekst sturing aan de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor (agrarisch) natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel. Hieraan zijn de begrenzingen voor het Agrarisch Zoekgebied en de categorie water toegevoegd. Als uitgangspunt voor het datamodel is het landelijke Informatiepunt Natuur (IMNa) gebruikt.

 • In en nabij de Natura 2000-gebieden ligt een opgave om natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling te creëren. In deze dataset is de voortgangsfase van deze opgave weergegeven.

 • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Perm (NLOG.nl). Het geologisch tijdperk Perm is in de geologische tijdschaal de laatste periode van het era Paleozoïcum. Het Perm duurde van 298,9 ± 0,2 tot 252,2 ± 0,5 miljoen jaar geleden (Ma).

 • Locatie van afvalstortplaatsen met een nationale functie in Overijssel. Deze functie is gebaseerd op het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP). De afvalstortplaatsen liggen in Bovenveld (gemeente Hardenberg), Elhorst-Vloedbelt (gemeente Borne) en Boeldershoek (gemeente Hengelo en Enschede). Voor de voormalige afvalstortplaatsen die na 1 september 1996 zijn gesloten is een wettelijke nazorgregeling ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze stortplaatsen is bij de provincies gelegd. Bij stortplaatsen die vóór 1996 zijn gesloten heeft het storten veelal aan of onder een maaiveld plaatsgevonden. Meestal zonder milieubeschermende middelen zoals onderafdichting of bovenafdichting. De verantwoordelijkheid voor de nazorg van deze voormalige stortplaatsen is niet geregeld.

 • WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Categories  

  INSPIRE Zeegebieden themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. De dataset bevat onder meer Shoreline, Coastline, en Intertidal area.

 • Categories  

  Op basis van dataspecificatie voor het thema Vervoersnetwerken, waterwegen zijn selecties gemaakt uit de database van de TOP10NL, en geharmoniseerd volgens de INSPIRE-eisen. De dataset bevat informatie over havengebieden en veerverbindingen.

 • Gebieden die landgoedzones weergeven. Een landgoedzone is een concentratie van landgoederen met typerende kenmerken. Deze kenmerken zijn terreingesteldheid, ligging aan historische infrastructuur, grootte en sociaaleconomische ontwikkeling. Een enkele keer is ook de periode en stijl van aanleg kenmerkend. Deze dataset is opgenomen in de Cultuur Historische Waardenkaart (CWK).

 • In dit bestand zijn twee soorten vlakken op het gebied van regionale burgerluchthavens te zien: luchthavengebieden en obstakelvrije zones. De provincie is bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens en stelt hiervoor luchthavenregelingen vast. Daarin zijn onder andere het luchthavengebied, de toegestane vliegtuigen en de invliegroutes en uitvliegroutes in opgenomen. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 externe veiligheid en de geluidscontour Lden van 56 db(A) vallen binnen het luchthavengebied. De beschikbare invliegrichtingen en uitvliegrichtingen vanaf helihavens of de startbanen en landingsbanen bij vliegvelden worden ook vermeld in een luchthavenregeling. Helihavens hebben twee invliegrichtingen en uitvliegrichtingen met een hoek van maximaal 270 graden. Deze moeten obstakelvrij zijn, evenals een strook aan weerszijden van de beide richtingen. De afmetingen van deze obstakelvrije zones zijn gebaseerd op Annex 14 van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

 • In dit bestand worden door middel van lijnen de startroutes en landingsroutes van regionale burgerluchthavens in Overijssel weergegeven. Er zijn vier van deze luchthavens in de provincie, maar drie daarvan doen enkel dienst als helihaven. Daarom zijn in deze specifieke dataset alleen de startroutes en landingsroutes van Zweefvliegterrein Lemelerveld te zien. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens en stelt daar luchthavenregelingen voor vast. Hierin zijn het luchthavengebied, toegestane vliegtuigen en de invliegroutes en uitvliegroutes opgenomen. Voor het Zweefvliegveld Lemelerveld zijn daarnaast de vliegcircuits voor benadering van het vliegveld vastgesteld. Deze circuits staan ook in dit bestand. De obstakelvrije zone van vliegveld Lemelerveld vloeit voort uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT).