From 1 - 10 / 182
  • Dit bestand bevat de maximale boordieptes die binnen het Grondwaterbeschermingsgebied geldt

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand bevat alleen de (wettelijke) 50dB(A) contouren. Situatie is van ca. 1999, maar is eind 2013 het meest complete bestand dat beschikbaar is. Aanleiding voor publicatie is INSPIRE.

  • De kaartlaag rijksbeschermde groenaanleggen laat parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen. Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister zoals bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De kaart is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden aangevuld. In deze eerste versie wordt circa twee derde van de rijksbeschermde groenaanleggen getoond. Dit zijn de rijksmonumenten met een eigen monumentnummer (dus niet de parken en tuinen die in het register samen met een gebouw onder één monumentnummer zijn beschreven). Verdedigingswerken zijn en worden niet opgenomen op deze kaartlaag (tenzij omgevormd tot stadspark). Niet alle vlakken tonen de correcte of juridische omvang van het rijksmonument: de vlakken met een onderbroken buitengrens zijn slechts indicatief! Ze zijn gebaseerd op kadastrale informatie uit het Monumentenregister en daardoor soms te groot. De vlakken met doorgetrokken buitengrens zijn overgenomen uit het Rijksmonumentenregister en zijn vastgesteld.

  • Dit bestand bevat informatie over te ontgraven waterbodemkwaliteit.Voor de uitvoering van (onderhouds)baggerwerken moet het waterschap inzicht hebben in de milieuhygiënische kwaliteit van het te baggeren slib. Waterbodemonderzoek is tijdrovend en kostbaar.Met een nota waterbodembeheer en de bijbehorende waterbodemkwaliteitskaart kan op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze tijd en kosten worden bespaard. Daarmee vormen kaart en nota de nieuwe bouwstenen voor een efficiënt en verantwoord baggerbeleid.

  • Dit bestand bevat de waterbodem PFAS. De waterschappen hebben voor deze nieuwe stofgroep (PFAS) een waterbodemkwaliteitskaart opgesteld en de achtergrondwaarden voor deze stoffen berekend. Hiermee sluit deze kaart aan bij de eerder opgestelde waterbodemkwaliteitskaart en kan bespaard worden op kosten en doorlooptijd voor waterbodemonderzoek.

  • Dit bestand bevat informatie over welke kwaliteit grond of bagger op of in de kering mag worden toegepast.

  • Dit bestand geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan, indien deze wordt ontgraven voor hergebruik elders. De Bodemkwaliteitskaart kan, na de bestuurlijke vaststelling ervan, dienen als een wettig bewijsmiddel bij hergebruik van partijen grond en bagger. Hierdoor wordt bespaard op bodemonderzoekskosten. De kaart is opgesteld volgens de richtlijnen uit het Besluit bodemkwaliteit.

  • Dit bestand bevat de Bodemkwaliteitsdata , toepassing boven- en ondergrond PFAS. Met de totstandkoming van deze Bodemkwaliteitskaart voor PFAS heeft de provincie een dekkende kaart met achtergrondwaarden voor PFAS en kan grondverzet onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit eenvoudiger en kostenbesparend uitgevoerd worden.

  • Natuur Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone zijn gebieden of structuren die verbinding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden mogelijk moeten maken. Het zijn veelal langgerekte natte en/of droge landschapselementen langs dijken, waterlopen, wegen, spoor- en vaarwegen. In de Interim Omgevingsverordening zijn zoekgebieden voor ecologische verbindingszones opgenomen, de aanwijzing van de evz zelf vindt plaats door de gemeente in een bestemmingsplan. Tot het moment dat de evz concreet wordt gerealiseerd dient in het bestemmingsplan een strook (buffer) opgenomen te worden conform de Interim Omgevingsverordening met regels om te voorkomen dat daar de realisatie van een evz bemoeilijkt wordt. Na realisatie en het opnemen van een passende natuurbestemming in het bestemmingsplan zullen de landschapselementen waaruit de evz bestaat opgenomen worden in het Natuur Netwerk Brabant. De (indicatieve) strook Natuur Netwerk Brabant-ecologische verbindingszone kan dan komen te vervallen.

  • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de bovenste 20 cm van de bodem in onbeïnvloede gebieden.