From 1 - 10 / 309
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • Door de inwerkingtreding Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 vervallen de doelstellingen van Beschermde Natuurmonumenten. Door de invoering van deze wet vervalt de status van Beschermd Natuurmonument (BN) van 59 Natura 2000 gebieden. Concreet betekent dit dat de status aanduiding “BN” is komen te vervallen voor de Natura 2000 gebieden. Daarnaast zijn er gebieden met de status Beschermd Natuurmonument die geen deel uit maken van de Natura2000 begrenzing. In deze dataset zijn de vervallen Beschermde Natuurmonumenten opgenomen gelegen binnen en buiten een Natura 2000-gebied.

  • Primaire watergebieden zijn (als zodanig aangewezen) laaggelegen gebieden in de buurt van steden en dorpen die bij hevige neerslag ruimte bieden voor waterberging. In de primaire watergebieden is het belang van het water kaderstellend. Hier is geen ruimte voor initiatieven die de wateropvang functie belemmeren. Dit betekent niet dat ontwikkelingen uitgesloten zijn: nieuwe bebouwing bijvoorbeeld is toegestaan, mits het waterbergend vermogen niet wordt aangetast. Nieuwe kapitaalintensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd in verband met de kans op schade. Waterbergingsgebieden zijn gebieden die bij hoog water gebruikt worden voor wateropvang. De gebieden zijn hiervoor geschikt gemaakt door het aanbrengen van waterhuishoudkundige werken zoals dijken, kades en inlaatwerken. De polders Noord- en Zuid Meene (gemeente Hardenberg), de Beulakerpolder (gemeente Steenwijkerland) en Wetering Oost en -West (gemeente Steenwijkerland) zijn aangewezen als waterbergingsgebied. Deze functie moet behouden blijven. Het belang van het water is hier kaderstellend. Ontwikkelingen die hiermee in strijd zijn worden geweerd. In waterbergingsgebieden mag worden gebouwd mits hierdoor het waterbergend vermogen niet wordt aangetast (bijvoorbeeld door te bouwen op palen). Daarbij geldt wel dat nieuwe kapitaalintensieve functies zoveel mogelijk worden geweerd in verband met schadekosten. Waterbergingsgebieden zijn aangewezen als gebieden waarin water in extreme situaties kan worden vastgehouden om te voorkomen dat waterafvoersystemen overbelast raken en er wateroverlast optreedt op plekken waar het meer schade toebrengt.

  • Aardkundige waarden. Vereenvoudiging van de Geomorfologische kaart. Op verzoek van de provincie heet deze nu Aardkundige Waarden. Doel van vervaardiging: ILG-Project Aardkundige Waarden. Deze dataset is samengesteld door: Het Oversticht.

  • Maximum snelheden op provinciale wegen in Overijssel. Gegevens zijn gegenereerd uit het Programma Verkeersinformatiesysteem (VIS), thema arealen. Als excel bestand met Linear Referencing in ArcGis ingelezen.

  • Aangewezen Natura 2000-gebieden in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Het betreft een samengesteld bestand van de 2 deelstaten met onderverdeling naar vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden of een combinatie hiervan. De gegevens uit Niedersachsen zijn in juni 2018 geupdate. De gegevens uit Nordrhein-Westfalen zijn in juli 2018 herzien.

  • Faunabeheerplan 2014-2019 bufferzones Weidevogel- en Korhoengebied. Deze dataset bevat begrenzingen van de weidevogelgebieden en het korhoengebied in Overijssel. Tevens bevat het de begrenzing van een bufferzone van 5 kilometer rondom deze gebieden. De dataset is gemaakt ten behoeve van het Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019. In de begrensde gebieden geldt een ontheffing op voorhand op basis van de Flora- en Faunawet voor schadebestrijding van de zwarte kraai en de vos. Hiermee verleent de provincie, onder voorwaarden ontheffing aan de Faunabeheereenheid die deze ontheffing weer door kan schrijven aan een beperkt aantal personen die in geval van belangrijke schade dieren mogen verstoren en doden. De begrenzing van de weidevogelgebieden zijn afkomstig van de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2014. De begrenzing van Korhoengebied bestaat uit het aaneengesloten heidegebied (De Sprengenberg en de Haarlerberg) binnen het Natura2000 gebied Sallandse Heuvelrug.

  • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd, voor het peiljaar 2011, zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. Het bestand bevat de contouren van de geluidsbelasting langs provinciale wegen. De geluidsbelasting is zoveel mogelijk bepaald overeenkomstig de Handreiking omgevingslawaai (VROM, september 2004). Deze handreiking is opgesteld in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De geluidsbelasting is berekend met het model SKM-II. Er is rekening gehouden met stil asfalt en geluidsschermen. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder is niet toegepast. Er zijn twee geluidindicatoren zijn gebruikt: 1. de categorie dag (Lden), Lden is het (energetisch) gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 2. de categorie nacht (Lnight), Lnight is het gemiddelde geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

  • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Voor de Nationale Parken geldt dat er samen met lokale partners aan de belevingswaarde een impuls wordt gegeven. Gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop: er wordt een actieve betrokkenheid gestimuleerd van gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van de Nationale Parken.

  • Faunaknelpunten zijn locaties waar maatregelen nodig zijn voor het opheffen van infrastructurele barrières voor dieren in de ecologische hoofdstructuur, het beperken van faunaslachtoffers en het versterken van de samenhang van natuurgebieden. De locaties bevinden zich op kruispunten van de ecologische hoofdstructuur met infrastructuur en waterkeringen. De knelpunten zijn overgenomen uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel evenals knelpunten binnen Overijssel die beschreven staan in Alterra rapport 2013-2014. Bij het onderzoek van de provincie Overijssel is gekeken naar faunaknelpunten binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur en de te realiseren ecologische verbindingszones. Hierbij is gekeken naar rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen, spoorwegen en kanalen. Uitgangspunt bij de inventarisatie is het voorkomen van versnipperinggevoelige diersoorten in het desbetreffende gebied. Een overlay met het wegennet resulteerde in knelpunten ten aanzien van de verspreiding van dieren en uitwisseling tussen deelpopulaties. Sommige knelpunten zijn afgelopen jaren opgelost, deze zijn terug te vinden als "voorziening".