From 1 - 10 / 197
 • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

 • Hittestress gedurende de zomer van 2018 in Nederland op basis van een serie LandSAT beelden.

 • Categories  

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). Het bestand bevat in totaal 20 Nationale Parken: de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Daarnaast zijn er twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en één Grenspark: De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dit grenspark is vastgesteld door het Comité van Ministers van de Benelux. De parkgrenzen worden aangeleverd door de Secretarissen van de Nationale Parken en door de staatssecretaris van EZ vastgesteld. De grenzen in het GIS-bestand kunnen afwijken van de grenzen in het BIP (Beheers- en Inrichtingsplan). Elk Nationaal Park heeft een BIP, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van LNV. Elk BIP bevat een kaart met de begrenzing van het Park. Die grens is een momentopname. In de loop der tijd kunnen de grenzen van een Park licht wijzigen door kleine aankopen of uitruil van gronden. Die wijzigingen worden bij periodieke updates doorgevoerd in het BIP. Een BIP kan daardoor achter- of juist vooruitlopen op de grenzen in dit bestand.

 • The European Urban Atlas provides reliable, inter-comparable, high-resolution land use and land cover data for 785 Functional Urban Area (FUA) for the 2012 reference year in EEA39 countries. The spatial data can be downloaded together with a map for each FUA covered and a report with the metadata for the respective area. Additional information (product description, mapping guidance and class description) can be found at https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new. Urban Atlas is a joint initiative of the European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy and the Directorate-General for Enterprise and Industry in the frame of the EU Copernicus programme, with the support of the European Space Agency and the European Environment Agency. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

 • The Urban Atlas provides pan-European comparable land use and land cover data for Functional Urban Areas (FUA). The Street Tree Layer (STL) is a separate layer from the Urban Atlas 2012 LU/LC layer produced within the level 1 urban mask for each FUA. It includes contiguous rows or a patches of trees covering 500 m² or more and with a minimum width of 10 meter over "Artificial surfaces" (nomenclature class 1) inside FUA (i.e. rows of trees along the road network outside urban areas or forest adjacent to urban areas should not be included). Urban Atlas is a joint initiative of the European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy and the Directorate-General for Enterprise and Industry in the frame of the EU Copernicus programme, with the support of the European Space Agency and the European Environment Agency. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

 • Riparian zones represent transitional areas occurring between land and freshwater ecosystems, characterised by distinctive hydrology, soil and biotic conditions and strongly influenced by the stream water. They provide a wide range of riparian functions (e.g. chemical filtration, flood control, bank stabilization, aquatic life and riparian wildlife support, etc.) and ecosystem services. The Riparian Zones products will support the objectives of several European legal acts and policy initiatives, such as the EU Biodiversity Strategy to 2020, the Habitats and Birds Directives and the Water Framework Directive. Land Cover/Land Use (LC/LU) classification is tailored to the needs of biodiversity monitoring in a tailored buffer zone along large and medium-sized European rivers (with Strahler levels 3-8 derived from EU-Hydro). LC/LU is extracted from VHR satellite data and other available data in a buffer zone of selected rivers. The classes follow the pre-defined nomenclature on the basis of MAES typology of ecosystems (Level 1 to Level 4) and Corine Land Cover, providing 80 distinct thematic classes with a Minimum Mapping Unit (MMU) of 0.5 ha and a Minimum Mapping Width (MMW) of 10 m. The production of the Riparian Zones products was coordinated by the European Environment Agency in the frame of the EU Copernicus programme. «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

 • Deze dataset bevat gegevens over de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de verbindingen, stations en bijbehorende spanningsniveaus.

 • Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het toestromende grondwater 60 dagen reistijd heeft tot de winning. Deze 60 dagen reistijd door de ondergrond gelden als minimale reistijd om het water bacteriologisch betrouwbaar te maken. Binnen dit gebied gelden strenge eisen voor de activiteiten die er mogen plaatsvinden. Het grondwaterbeschermingsgebied wordt bepaald door de povincie en vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening. Het gebied is meestal vastgesteld op basis van een berekende verblijftijd van een waterdeeltje van 25 jaar in het watervoerende pakket waar de drinkwaterontrekking plaatsvindt. De 100-jaarszones en de intrekgebieden rondom drinkwaterwinningen geven het gebied waarbinnen het grondwater 100 jaar of minder onderweg is naar de winning. Deze zone kan worden vastgesteld door de provincie voor zeer kwetsbare grondwaterwinningen. Het verschilt per provincie hoe hiermee wordt omgegaan. Afhankelijk van de provincie kunnen regels van toepassing zijn op basis van de Provinciale Milieu Verordening (Wet milieubeheer) of ruimtelijke verordeningen (Wet ruimtelijke ordening) . Bijna altijd is ruimtelijk stimuleringsbeleid van toepassing om rekening te houden met het drinkwaterbelang. De boringsvrije zones zijn ingesteld om te voorkomen dat afsluitende lagen in de ondergrond (bijvoorbeeld klei- of leemlagen) worden doorboord. Deze lagen bieden bij kwetsbare winningen een extra bescherming tegen het uitspoelen van verontreinigingen naar het diepere grondwater dat bestemd is voor drinkwaterproductie. Naast deze lokale boringsvrije zones rondom winningen zijn er ook een aantal regionale boringsvrij zones weergegeven op deze kaart. Een voorbeeld hiervan is de Centrale Slenk. Dit gebied van Horsten en Slenken wordt beschermd met een boringsvrije zone vanwege zijn status als aardkundig monument.

 • U ziet hier de hooikoortsverwachting voor vandaag/morgen/overmorgen voor mensen met een graspollen allergie. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt deze verwachting twee keer per dag bij in de maanden mei, juni en juli, wanneer de meeste graspollen in de lucht zitten.

 • Deze kaart geeft de ligging van gevalideerde natte koeltorens in Nederland. Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. Dit gebeurt door het vernevelen van water in een open constructie. Natte koeltorens kunnen een verspreidingsbron zijn van de legionellabacterie. De bacterie vormt een gevaar voor de volksgezondheid.