From 1 - 10 / 217
  • In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de luchtkwaliteit veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de luchtkwaliteit in 2015. De luchtkwaliteitskaarten zijn gepubliceerd maar uit het onderzoek is gebleken dat op geen enkele locatie nu en in de toekomst, sprake is van een overschrijding van de normen. Deze kaart toont de hoeveelheid fijn stof (PM10)

  • Deze service ontsluit kaartlagen vastgesteld (7 juli 2014) in de mobiliteitsvisie 2014 - 2018 binnen de provincie Utrecht

  • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: aansluitconstructie, beschermingszone, bodemlaag, flexibele waterkering, kenmerkende profiellijn, kistdam, referentiepunt, teenbestorting, toplaag en waterkering.

  • Het provinciale stedelijke programma in deze Structuurvisie is opgebouwd uit stedelijke programma’s per regio en per gemeente. Bij het opstellen van de PRS in 2012 zijn deze programma’s in overleg met de (regionaal samenwerkende) gemeenten tot stand gekomen. De Regio’s Utrecht (BRU) en Amersfoort hebben daartoe het ‘Regiodocument BRU’ respectievelijk de ‘Integrale gebiedsuitwerking Eemland, bijstelling 2011’ opgesteld. Specifiek voor bedrijventerreinen zijn in 2012 regionale convenanten vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de herstructurering van bestaande en de planning van nieuwe bedrijventerreinen (inclusief fasering en segmentering). Wij hebben bij de totstandkoming van de stedelijke programma’s in 2013 zoveel mogelijk van deze documenten gebruik gemaakt.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van wegverkeer.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van fabrieken en bedrijven.

  • Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van agrarische bedrijven en het uitrijden van mest.

  • Dit bestand bevat de GES-contouren geluid railverkeer. De geluidsbelasting (geluidsbelasting Lden situatie 2016) veroorzaakt door spoorwegen is vertaald in GES (gezondheidseffectscreening)- contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht te geven in de invloed van het spoor op de omgeving, waarmee knelpunten, zowel bestaand als nieuw, in beeld worden gebracht.

  • De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaart en de toepassingskaart. Elke gemeente heeft een Nota Bodembeheer, waar de kaart bestuurlijk in is vastgesteld en verankerd. Per gemeente zijn dan ook nuance verschillen in kaart mogelijk. Deze kaart is samengesteld uit alle beschikbare bkk's van de Zeeuwse gemeenten. Goes wijkt (2011) nog af, Reimerswaal is in ontwikkeling (2011). De bodemkwaliteitskaart wordt primair gebruikt om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en milieu hygiënisch verantwoorde manier mogelijk maken.

  • Luchtfoto 2016 Gemeente Koggenland