From 1 - 10 / 171
 • Categories  

  Conform de Europese richtlijn 2008/50/EG is Nederland verdeeld in diverse zones en agglomeraties. Dit zijn gebieden waarbinnen de luchtkwaliteit grofweg van dezelfde kwaliteit is. Zo is Nederland verdeeld in drie zones en zes agglomeraties (Mooibroek et al., 2014). Voor elke zone en agglomeratie, waar metingen de enige bron van informatie zijn, moet de minimale meetinspanning vastgesteld worden. Deze meetinspanning is afhankelijk van de heersende concentraties en het inwoneraantal van de zone/agglomeratie.

 • Categories  

  Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze dataset betreft de emissies naar het riool, hierbij gaat het om jaarvrachten.

 • Categories  

  Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het elektronisch Milieujaarverslag worden verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM aan de Europese Unie worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. Deze dataset betreft emissies naar de lucht en naar het oppervlaktewater. In beide gevallen gaat het om jaarvrachten.

 • De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. . In 2017 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. De beelden in de Quick_Ortho10 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 1,0 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.

 • Categories  

  Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol (berekend volgens gewogen geluidbelasting over de nacht - Lnight) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet Luchtvaart die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van het NLR en geven inzicht in de geluidsbelasting in het voorgaande jaar (2016), hier het gebruiksjaar voor de luchthaven Schiphol dat liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016. Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen. Voor een actueel overzicht van de dagelijkse geluidniveaus rondom Schiphol, zie NOMOS http://nomos.schiphol.nl.

 • Categories  

  Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal (Lden) en over de nachtperiode (Lnight). Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

 • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Sinds 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. Tevens is er een webservice Quick_Ortho25 naast de onder Open Data beschikbare webservice Ortho25. De beelden in de beide Quick_Ortho lagen zijn geometrisch van voldoende kwaliteit en komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal. De definitieve webservices Ortho25 en Ortho25IR zijn m.i.v. 2016 open data en worden in een afzonderlijke WMS aangeboden. Binnen de service worden tijdens de opbouwfase 3 lagen per jaargang aangeboden. Ongeveer een maand na landsdekkend beschikbaar komen van de definitieve lagen zijn de beide Quick-Ortho lagen niet langer beschikbaar. - Hoge resolutie quick-orthofoto onder de naam Quick_Ortho10 (tijdelijke laag) - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 (landsdekkend beschikbaar) - Lage resolutie quick-orthofoto (RGB) onder de naam Quick_Ortho25 (tijdelijke laag)

 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de stads- en dorpsgezichten is wisselend. Zie de informatie over de datakwaliteit.

 • Deze dataset bestaat uit de volgende lagen: - Hydroobject/Oppervlaktewaterlichaam - Oever - Profielverdediging - Waterbergingsgebied - Waterdeel

 • Deelgebieden Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa Na een beschrijving van de relevante gebiedskenmerken van het beekdallandschap van de Drentsche Aa (hoofdstuk 2), wordt het belang van herstel van het ecohydrologisch systeem in relatie tot de voorliggende opgaven besproken (hoofdstuk 3). Daaropvolgend zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor functies en waarden opgenomen en is de werkwijze beschreven die is gebruikt bij de integrale invulling van opgaven. Hoofdstuk 4 geeft een generieke visie op invulling van de opgaven. Voor het gehele beekdal van de Drentsche Aa worden de keuzes voor natuur en landschap op hoofdlijnen aangegeven en onderbouwd. Ook worden de inrichtingsmogelijkheden voor het waterbeheer benoemd en wordt een indicatie gegeven van de haalbaarheid en gewenste fasering. Wat betreft de haalbaarheid staan we stil bij de mogelijkheden voor uitvoering van opgaven binnen de Natura 2000-beheerplanperiode (korte termijn) en de mogelijkheden voor invulling van opgaven op de lange termijn. In hoofdstuk 5 zijn deze keuzes voor veertien onderscheiden DEELGEBIEDEN (deze dataset) uitgewerkt. Per deelgebied wordt een korte landschapsecologische beschrijving gegeven, gevolgd door een visie op de mogelijkheden voor de gebiedspecifieke invulling van opgaven. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheden op korte en die op lange termijn. De visies per deelgebied zijn afzonderlijk leesbaar. In deze inrichtingsvisie kiezen we niet voor het 'landschappelijke beekdal' waarvan de grenzen worden bepaald door de huidige ruimtelijke grens tussen beekdal en omringende veldgronden of essen, maar voor het 'aardkundige beekdal' waarin de waterhuishouding de grenzen bepaalt.