From 1 - 10 / 162
 • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbines (groter dan 90m diameter). Per hexagon is vervolgens bekeken welke belemmeringen voor windturbines aanwezig zijn in het hexagon, en hoe streng het regime is van die belemmeringen. De regimes zijn: "Geen belemmeringen", "Ja, mits", "Nee, tenzij", en "Nee". De kaart geeft voor ieder hexagon standaard het strengste regime in het hexagon weer. Raadpleeg de attributen van een hexagon om alle aanwezige belemmeringen te verkennen. Let op dat een belemmering niet van toepassing hoeft te zijn op het gehele hexagon, alleen dat deze erin voorkomt. Daarom kan het zijn dat er in een hexagon met een streng regime alsnog windturbines gerealiseerd kunnen worden. De kaart houdt geen rekening met reeds bestaande windturbines. Ook is er bij de belemmeringen geen rekening gehouden met locatieafhankelijke ontwerpcriteria, zoals slagschaduw en geluid. Ook is er geen rekening gehouden met bestemmingsplannen.

 • Oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Breda

 • Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. In 1980 heeft Nederland het Verdrag geratificeerd. Het Ramsar Verdrag is één van de oudste Internationale Verdragen over natuur. Inmiddels hebben 138 landen de Wetlands-Conventie ondertekend (stand van zaken augustus 2004). Het Ramsar Verdrag heeft tot doel Wetlands en de daarbij behorende plant- en diersoorten te beschermen. 'Wetlands' ofwel 'nat land' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: 'Waterrijke gebieden, moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij behoren tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden. In Nederland zijn in totaal 44 Wetlands. Deze Wetlands zijn door het Ramsar Secretariaat op 'The Ramsar List of Wetlands of International Importance' geplaatst. Over elk gebied op de lijst wordt door Wetlands International een uitgebreide database bijgehouden. Deze database en andere informatie over het Ramsar Verdrag kunt u vinden op de website van het Ramsar Secretariaat. In de periode tussen 1980 en 1995 heeft Nederland achttien Wetlands op deze Ramsar lijst geplaatst. In 2000 zijn nogmaals 26 Wetlands toegevoegd. Landen die toetreden tot de Wetlands Conventie hebben vooral een morele verplichting om het Ramsar Verdrag uit te voeren. De bepalingen zijn minder dwingend en bindend dan die van Europeesrechtelijke verplichtingen, die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De gebieden die voor deze richtlijnen zijn geselecteerd heten Natura 2000 gebieden. In Nederland zijn alle Wetlands (op één na) tevens Vogelrichtlijngebied ofwel Natura 2000 gebied. De rol en mogelijkheden van Wetlands worden vaak onderschat. Allereerst hebben ze belangrijke ecologische functies: ze zijn onmisbaar vanwege de ligging op Internationale trekroutes van vogels. Of als kraamkamer voor vissen en zeedieren. Maar ook de mens profiteert van Wetlands: zeker in onze dichtbevolkte delta. Ze worden gebruikt voor visserij, recreatie/toerisme, scheepvaart, waterberging (tegen overstromingen), drinkwatervoorziening of als aantrekkelijke woonomgeving. Er zorgvuldig mee omgaan en het benutten van kansen is dus belangrijk. In totaal is bijna een miljoen hectare in Nederland Wetland, dat is 27% van de totale oppervlakte van ons land (inclusief territoriale wateren).

 • In deze kaartlaag zijn denkbare locaties voor zonnepanelen in veldopstelling aangegeven. Het gaat hier om kleine terreinen (tussen 0,5 en 1,0 hectare), middelgrote terreinen (tussen 1,0 en 3,0 hectare) en grote terreinen (3,0 hectare en groter). Te zien zijn gras- en akkerlanden buiten de bebouwing, exclusief gebieden die tot Natura2000 behoren. Voor iedere locatie is aangegeven wat het plaatsbare schaduwvrije zon-PV-vermogen is, uitgaande van schaduwvrije velden en 0,65 MWp vermogen per hectare grond. Tevens is de verwachte jaarlijkse kWh-opbrengst aangeduid (900 kWh/kWp), evenals het aantal huishoudens dat van groene stroom kan worden voorzien met deze opbrengst (3.300 kWh/huishouden). De selectie van locaties is expliciet niet gemaakt op basis van politieke voorkeuren of richtlijnen van gemeenten dan wel provincies, bijvoorbeeld met betrekking tot de (on)wenselijkheid van zonnevelden op landbouwgronden. Toekomstige uitbreiding (1) Gewerkt wordt aan een weergave van de kaartlaag met daarin relevante netdata verwerkt. Concreet gaat dit dan om de afstanden van denkbare locaties tot aan het middenspanningsnet of het dichtstbijzijnde onder-, regel- of schakelstation. Toekomstige uitbreiding (2) Tevens wordt gewerkt aan weergave van de kaartlaag met daarin zoninstralingsdata op de denkbare locaties voor zonnepanelen in veldopstelling. Hiermee wordt het schaduweffect van objecten op en rond het terrein inzichtelijk gemaakt.

 • Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.

 • De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. . In 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. De beelden in de Quick_Ortho10 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 1,0 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.

 • Het Bestand Bodemgebruik 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2012. In 2016 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2018 wordt het Bestand Bodemgebruik 2015 gepubliceerd.

 • In deze dataset zijn de begrenzingen opgenomen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comite van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd.

 • Categories  

  Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

 • Dit bestand is een voortzetting van de Natte natuurparels uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015. In de Verordening water Noord-Brabant wordt de begrenzing van de Natte natuurparels op perceelsniveau weergegeven. Deze gebieden zijn aangewezen als TOP-gebieden, waar de verdrogingsaanpak met voorrang moet plaatsvinden. Natte natuurparels zijn hydrologisch gevoelige gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/het natuurnetwerk Brabant (NNB), die vanwege specifieke omstandigheden van bodem en water hoge natuurwaarden vertegenwoordigen. Rondom de natte natuurparels liggen attentiegebieden. Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van de Verordening water Noord-Brabant in 2012 hebben er meerdere aanpassingen van de begrenzing van de EHS plaatsgevonden. De meest recente wijziging (op het moment van vaststelling van dit bestand) is het natuurbeheerplan 2014 en wijzigingen in de EHS-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014.