From 1 - 10 / 180
  • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbines (groter dan 90m diameter). Per hexagon is vervolgens bekeken welke belemmeringen voor windturbines aanwezig zijn in het hexagon, en hoe streng het regime is van die belemmeringen. De regimes zijn: "Geen belemmeringen", "Ja, mits", "Nee, tenzij", en "Nee". De kaart geeft voor ieder hexagon standaard het strengste regime in het hexagon weer. Raadpleeg de attributen van een hexagon om alle aanwezige belemmeringen te verkennen. Let op dat een belemmering niet van toepassing hoeft te zijn op het gehele hexagon, alleen dat deze erin voorkomt. Daarom kan het zijn dat er in een hexagon met een streng regime alsnog windturbines gerealiseerd kunnen worden. De kaart houdt geen rekening met reeds bestaande windturbines. Ook is er bij de belemmeringen geen rekening gehouden met locatieafhankelijke ontwerpcriteria, zoals slagschaduw en geluid. Ook is er geen rekening gehouden met bestemmingsplannen.

  • Oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Breda

  • Deze kaartlaag vormt het bestand van de Vaarlandtoeslagkaart. Deze kaart is op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. Het doel van de Vaarlandtoeslagkaart is een toeslag voor vaarland (land dat uitsluitend over water te bereiken is en waar geen materiaal voor beheer [machines, vee, mest e.d.] wordt opgeslagen). Dit geldt alleen voor natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Holland geldt dat alleen de volgende pakketten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: N05, N06, N10, N12 en N13. De overige (natuur)beheertypen staan, ook als het land is dat uitsluitend varend te bereiken is, niet op de vaarlandtoeslagkaart en komen niet in aanmerking voor een toeslag.

  • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 27 septemberi 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. De Begrenzingenkaart bestaat uit 'NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk Nederland (NNN)’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart Potentieel gebruik: Weergave provinciaal beleid; aanvragen van subsidies voor natuurbeheer; te gebruiken voor kaarten en viewers; de planologische bescherming en kaders voor natuurcompensatie zijn vastgelegd in de Structuurvisie, daar kan deze kaart niet voor gebruikt worden.

  • Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Deze kaartlaag vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Deze kaart is op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. De Begrenzingenkaart bestaat uit ‘NNN ontwikkelopgave', 'NNN bestaande natuur', ‘NNN zoekgebied’, 'NNN grote wateren', ‘Natura 2000’ en de ‘Natuurverbindingen’. Doel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Natuurverbindingen’ en ‘Natuurnetwerk zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

  • Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch zoekgebied op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 27 september 2016, document/nummer 816248/836558 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2017. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

  • Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De kaart van de Ecologische Hoofdstructuur is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de EHS. Op de kaart zijn ook de defensieterreinen met natuurwaarden aangegeven. Het gaat hierbij om terreinen die op grond van de huidige waarden EHS waardig zijn.Vanuit de aanwezige natuurwaarden en de samenhang als onderdeel van een goed functionerende EHS hebben de volgende terreinen van Defensie in Drenthe bijzondere natuurwaarden: de oefenterreinen De Haar en Havelte-West en het munitiedepot in Ruinen. Deze terreinen, die geen deel uit maken van de EHS, komen nu wel op de kaart van de EHS onder de "defensieterrein met natuurwaarden". Binnen deze gebieden gelden geen beperkingen voor het militaire gebruik en de inrichting ten behoeve van het militaire gebruik. De aanduiding heeft wel een signaleringsfunctie voor ruimtelijke ontwikkelingen, die niet samenhangen met het militairgebruik. Wanneer het militairgebruik beeindigd wordt, zijn er serieuze argumenten om deze gebieden toe te voegen aan de EHS.

  • Dit bestand behoord toe aan de Verordening luchthavenbesluit Hilversum. Kenmerk/voorstel 290790/454216. Het luchthavenbesluit bevat tenminste handhavingspunten met een grenswaarde voor de geluidsbelasting aan beide zijden in het verlengde van de middellijn van de start- en landingsbanen op 100 meter van het einde van de baan. De hoogte van de grenswaarden zijn berekend overeenkomstig het Voorschrift voor de berekening van de Lden-geluidsbelasting in dB(A) voor overige burgerluchthavens (bijlage 1 bij de Regeling burgerluchthavens). Wanneer de Lden-contour van 56 dB(A) over woonbebouwing zou liggen, is er aanleiding voor mogelijk extra handhavingspunten. Dit is niet het geval voor luchthaven Hilversum. De grenswaarden leggen de gebruiksruimte van de luchthaven vast. Uitgangspunt van de berekening van deze grenswaarden is het invoerscenario dat door de provincie Noord-Holland is voorgesteld en waarmee de exploitant ook akkoord is.

  • Kadastrale grenzen van Noord-Hollandse gemeenten, geclipt op binnenwateren. Administratieve tabel bevat tevens bevolkingsgegevens. In 2016 zijn in provincie Noord-Holland de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd tot de nieuwe gemeente Gooise Meren en gemeenten Edam-Volendam & Zeevang zijn gefuseerd tot Edam-Volendam-Zeevang. Tevens vond er een grenscorrectie plaats tussen de nieuw gevormde gemeente en gemeente Weesp.