From 1 - 10 / 181
  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2014, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  • Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.

  • Selectie van de bronhoudersgrens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  • Selectie van de bomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische haalbaarheid van warmtebronnen i.c.m. met warmtevraag zijn een aantal aannames gedaan wat betreft investeringen voor het uitkoppelen van warmte uit elk van de bronnen. Alle euro’s zijn jaarlijks; investeringen worden jaarlijks en netto contant gemaakt met de volgende parameters: • Investeringen gebiedsgebonden net: rendementseis 8%, looptijd 30 jaar • Investeringen transportnet (van warmtebron naar gebieden/ clusters): rendementseis 12%, looptijd 30 jaar. De rendementseis ligt hier hoger vanwege een hoger risico op lage warmteafzet in het begin van het project (het komt vaak voor dat nog niet alle woningen in het begin zijn aangesloten op de transportleiding). • Investeringen warmtebronnen: rendementseis 8%, looptijd 15 jaar Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • puntbronnen (bronnen die locatiegebonden zijn), zoals Industriele restwarmte, RZWI's, supermarkten en ziekenhuizen, datacenters, drinkwaterputten, oppervlaktewater, rivieren/kanalen en rioolwarmte. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Sinds 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. Tevens is er een webservice Quick_Ortho25 naast de onder Open Data beschikbare webservice Ortho25. De beelden in de beide Quick_Ortho lagen zijn geometrisch van voldoende kwaliteit en komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal. De definitieve webservices Ortho25 en Ortho25IR zijn m.i.v. 2016 open data en worden in een afzonderlijke WMS aangeboden. Binnen de service worden tijdens de opbouwfase 3 lagen per jaargang aangeboden. Ongeveer een maand na landsdekkend beschikbaar komen van de definitieve lagen zijn de beide Quick-Ortho lagen niet langer beschikbaar. - Hoge resolutie quick-orthofoto onder de naam Quick_Ortho10 (tijdelijke laag - deels beschikbaar) - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 (nog niet beschikbaar) - Lage resolutie quick-orthofoto (RGB) onder de naam Quick_Ortho25 (tijdelijke laag – nog niet beschikbaar)

  • Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

  • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van wegverkeer vanwege de rjikswegen in Noord-Brabant. en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores: 55-60 dB = GES 4 (matig); 60-65 dB = GES 5 (zeer matig); 65-70 dB = GES 6 (onvoldoende); 70-75 dB = GES 7 (ruim onvoldoende); >= 75 dB = GES 8 (zeer onvoldoende). De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score (van 0 t/m 8) aan de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011. De geluidbelasting is voor het volledige rijkswegennet berekend. De gecombineerde geluidbelasting met provinciale of gemeentelijke wegen of railverkeer, vliegverkeer en/of bedrijven is niet bepaald. In werkelijkheid kan bij combinatie van meerdere geluidbronnen de geluidbelasting en daarmee het gezondheidseffect dus hoger uitvallen.