From 1 - 10 / 187
  • Wat ziet U: De nutrientenhuishouding in de bovenste 20 cm van de bodem, obv samengestelde indicatorenset. Belangrijk voor: alle groene functies van de bodem (landbouw in de eerste plaats, maar ook voor recreatie, natuur, parken en tuinen, en voor drinkwaterwinning) Wat is de waarde: nutrienten zijn nodig voor de groei van planten. Een goede nutrientenhuishouding kenmerkt zich door het binden, loslaten en doorgeven van nutrienten op een gedoseerde wijze, zodat planten profiteren, maar het grondwater schoon blijft. De bodem heeft het vermogen om nutrienten te leveren, door verwering van minerale delen en oxidatie van organische stof.

  • Wat ziet u? De depositie van stikstofverbindingen in Nederland. De ruimtelijke resolutie is 1x km2. Depositiewaarden voor de natuur m.n. de Natura2000-gebieden worden gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstofdepositie op andere gebieden in Nederland worden geleverd aan de PBL en CBS. CBS maakt daarvan onder ander N-balansen over landbouwgebied en wateren.

  • Wat ziet U: koolstofcycus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag, obv samengestelde indicatorenset Wat is de waarde: De koolstofcyclus is van belang voor de koolstof en energiehuishouding van het ecosysteem. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen die als energiebron dient voor het bodemleven en zorgt voor het functioneren van de bodem. Er zit meer koolstof in de bodem dan als CO2 in de atmosfeer, en dus is er een relatie met het klimaat. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. Belangrijk voor: plantengroei, klimaat en waterhuishouding.

  • Wat ziet U: Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat Wat is de waarde: de bodem speelt een hoofdrol in klimaatregulatie en kan aangewend worden om de effecten van klimaatverandering te verzachten. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen, meer koolstof dan er als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. De bodem in de bebouwde omgeving draagt bij aan het voorkomen van het hitte-eiland effect (lokaal klimaat). Belangrijk voor: klimaat en waterhuishouding, bodembeheer in het bebouwde gebied, in het agrarisch gebied, en in het bijzonder het veengebied.

  • Wat ziet U: De waterregulatiecapaciteit van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset Wat is de waarde: Een goede waterregulatiecapaciteit van de bodem is goed voor de groei van gewassen, met minder kunstmatige beregening en drainage, is goed voor de kwalititeit van het grondwater en oppervlaktewater, en zorgt samen met de structuur van de bodem voor de mogelijkheid tot berijding zonder schade. Belangrijk voor: landbouw, en bodem in de stad.

  • Wat ziet U: de chemische bodemkwaliteit die belemmerend is voor het functioneren van het ecosysteem in de toplaag van de bodem, aan de hand van gegevens over de diffuse chemische belasting en kennis van de ecotoxiciteit van stoffen. Wat is de Waarde: Diffuse bodemverontreiniging is het gevolg van onzorgvuldig handelen in het verleden, en is nog steeds een aandachtspunt als gevolg van onbedoelde verspreiding van stoffen (metalen, antibiotica, bestrijdingsmiddelen, etc). Bodemverontreiniging is een van de bedreigingen in de Europese bodemstrategie. In Nederland is het effect van metalen op het ecosysteem het grootst en nog steeds is de milieubelasting niet volledig beheerst, en nieuwe bedreigingen steken de kop op (bestrijdingsmiddelne, antibiotica, nanomaterialen, etc.). Belangrijk voor: Ecologische kapitaal en ecosysteemdiensten.

  • Wat ziet U: De bodembiodiversiteit en de habitatfunctie van de toplaag van de bodem, obv samengestelde indicatorenset Wat is de Waarde: Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde, nu en in de toekomst. Er zit meer leven en biodiversiteit in de bodem, dan bovengronds. Dit voorziet daarmee tevens in een toekomstige bron van genetisch materiaal. Bewustzijn en onderwijs op het gebied van bodembiodiversiteit voorkomen ecologisch analfabetisme. Belangrijk voor: bodem in onderwijscurricula, bron van genetisch materiaal voor farmaceutische industrie, inspiratie en bewustzijn.

  • Locaties van Wijkgrenzengemeente Den Haag geen nauwkeurige analyses tussen schaal 1:1 en 1:1000 mogelijk

  • Locaties van Guldenklinkers

  • Terreinen met aaneengesloten vegetatie