From 1 - 10 / 42
  • Omvat de toepassingsmogelijkheden van grond, gebasseerd op het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Verder stelt het kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden en is er een bodemkwaliteitskaart opgesteld in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

  • Het bestand Historisch Grondgebruik Nederland is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter.(Per 25 * 25 meter gridcel is een grondgebruikklasse bepaald) Het bestand is afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1980. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden. Het bestand is vervaardigd door gescande topografische kaarten te classificeren.

  • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van binnen het onderzoeksgebied weer. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

  • Locatiegegevens: boorbeschrijvingen en profielbeschrijvingen. Een boorbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 en deels tot 3 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat. Er zijn 280 000 boorbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatiesysteem. Profielbeschrijvingen: Een profielbeschrijving geeft van een locatie informatie over de gelaagdheid en profielkenmerken tot een diepte van 1 à 2 m-mv. De informatie wordt door ervaren bodemkundigen verzameld, de kenmerken worden geschat en aangevuld met geanalyseerde gegevens. Profielbeschrijvingen zijn vaak uitgebreider dan boorbeschrijvingen. 11 500 profielbeschrijvingen opgeslagen in het Bodemkundig Informatie Systeem (Tot nu toe werd voor deze profielen een tweedeling gemaakt in BIS-profielen en LSK-profielen) Informatie over: Locatie (X- en Y- coördinaat, grondgebruik), Bewortelbare diepte, Gemiddeld Hoogste en Laagste Grondwaterstand (GHG en GLG), Vertaling laaginformatie naar bodemtype, Begin- en einddiepte van de laag, Samenstelling van de laag (% organische stof, % lutum, % leem en zandgrofheid, kalk, veensoort), Beïnvloeding van de laag door bodemvormende processen (veraarde bovengrond, podzol B-horizont, enz.), Moedermateriaal in de laag. Nog extra voor de profielbeschrijvingen: Monsteropslagnummer (van veel bemonsterde horizonten is een fysiek monster opgeslagen in het rondmonsterarchief, zodat er in de toekomst aanvullende bepalingen verricht kunnen worden) , Geanalyseerde gegevens over één of meer van de volgende aspecten: o % organische stof en korrelgrootteverdeling o pH en CaCO3 o bodemvruchtbaarheidskenmerken (Pw-get. P-tot, C/N, enz.) o fysische kenmerken (doorlatendheid, vochtfracties, dichtheid, enz.) o Adsorptie en fixatie (Fosfaat-fixatie, K-fixatie, P-ox, Fe-ox, Al-ox, enz.) o Totaalgehalten (totaal Fe2O3, K, Na, Ca, enz.) o Zware metalen (Pb, Cd, As, Cr, Hg, Ni, Zn) o Bodemvochtsamenstelling

  • De gebiedtyperingen van de bodemkwaliteitskaart 2008.

  • Deze dataset betreft de diepteligging van het pleistocene pakket (waarop kan worden gefundeerd) t.o.v. het maaiveld in meters. Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond) en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten van bodem- en geologische structuren.

  • Deze dataset geeft de zettingsgevoeligheid weer van de bodem in Noord-Holland. De set vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten die kunnen helpen bij het begrenzen van bodem- en geologische structuren.

  • Een luchtfoto is een afbeelding van een gedeelte van het aardoppervlak, gefotografeerd van uit een hoog standpunt los van het aardoppervlak, veelal vanuit een luchtvaartuig.

  • Voor verzuring gevoelige gebieden binnen de EHS. Binnen deze gebieden en een zone van 250 meter daar omheen gelden beperkingen voor de vestiging en uitbreiding van (intensieve) veehouderij.

  • Deze dataset vormt samen met vier andere datasets (betrouwbaarheid TNO kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond), dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen. Deze kaart hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Bij de constructie van deze kaart is eerst berekend welk gedeelte van de boringen het holocene pakket heeft doorboord. Een boring die het totale holocene pakket heeft doorboord geeft betrouwbaarder informatie dan een boring die slechts een deel heeft doorboord. Vervolgens is gekeken naar de ruimtelijke verdeling van de boringen. In kaartbijlage G (zie rapport) is de betrouwbaarheid in drie klassen verdeeld, van meest betrouwbaar tot minst betrouwbaar.