From 1 - 10 / 844
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Ook Nikkel maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (prioritaire lijst KRW). Normoverschrijding van nikkel wordt doorgaans verklaard door kwel vanuit dieper grondwater

  • Overzicht mogelijkheden voor recreatief medegebruik oppervlaktewateren beheergebied Waterschap Aa en Maas.

  • Ook koper maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (overige relevante verontreinigende stoffen KRW)

  • Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen door beheer van dijken en zorg voor waterkeringen. Het beheerplan waterkeringen geeft aan hoe met de waterveiligheid wordt omgegaan en behandeld de wijze waarop beheerd wordt, inclusief meerjarenprogramma.

  • De inzet van waterbergingsgebieden maakt onderdeel uit van de strategische maatregelen die overstroming en wateroverlast moeten voorkomen. Met gemeenten wordt gewerkt aan het oplossen van knelpuntgebieden in stedelijk gebied met bestaande of te verwachte wateroverlast

  • Ook stikstof maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (algemeen fysisch chemische parameter)

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en is in te delen in de gebieden De Peelhorst en de Peel, het stroomgebied van de Raam, het stroomgebied van de Aa, Land van Maas

  • In dit figuur is de opgave en herkomst met betrekking tot Fosfaat (P) in ons oppervlaktewater op hoofdlijnen weergegeven.

  • In dit figuur is de opgave en herkomst met betrekking tot Stikstof (N) in ons oppervlaktewater op hoofdlijnen weergegeven