From 1 - 10 / 902
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Dit zijn de locaties van trailerhellingen, winkels met hengelsport (incl. zeeaasverkoopadressen) en forelvisvijvers. Deze locaties zijn op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.visplanner.nl. Sportvisserij Nederland inventariseert jaarlijks deze locaties.

  • Inzet op zo effectief en efficiënt mogelijk onderhouden van de bestaande natte infrastructuur middels een 7 jaars cyclus groot onderhoud.

  • Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen door beheer van dijken en zorg voor waterkeringen. Het beheerplan waterkeringen geeft aan hoe met de waterveiligheid wordt omgegaan en behandeld de wijze waarop beheerd wordt, inclusief meerjarenprogramma.

  • De inzet van waterbergingsgebieden maakt onderdeel uit van de strategische maatregelen die overstroming en wateroverlast moeten voorkomen. Met gemeenten wordt gewerkt aan het oplossen van knelpuntgebieden in stedelijk gebied met bestaande of te verwachte wateroverlast

  • Ook stikstof maakt onderdeel uit van de goede chemische toestand die uiterlijk in 2027 bereikt dient te zijn (algemeen fysisch chemische parameter)

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en is in te delen in de gebieden De Peelhorst en de Peel, het stroomgebied van de Raam, het stroomgebied van de Aa, Land van Maas

  • Het beheergebied van Aa en Maas betreft het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en heeft een omvang van ca. 160.000 hectare. Het waterschap is onderverdeeld in vier districten

  • (Kansrijke) integrale gebiedsopgaven met een (potentieel) om samen meerdere doelen te bereiken zijn opgenomen in de uitvoeringsstrategie en programma Groenblauwe structuren Noordoost Brabant (zie bijgaande figuur). Het waterschap koppelt haar waterprojecten binnen zo’n gebiedsopgave aan de projecten van andere partijen

  • Het beheergebied helt van zuid naar noord. De maaiveldhoogte loopt af van circa NAP+33 meter bij Helenaveen in het zuiden tot NAP+1 meter in het noorden langs de Maas. Centraal in het beheergebied ligt een hogere rug, de Peelhorst en in het westen de lager gelegen Centrale Slenk.