From 1 - 10 / 80
  • Download Service Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

  • Deze kaart toont de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen op verschillende regionale niveaus.

  • Gebieden waar subsidie voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer kan worden aangevraagd. Dit is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021. Deze gebieden worden ook wel het Agrarisch Zoekgebied genoemd. De subsidie valt onder de regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De begrenzing is onderdeel van de Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2021. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 14 april 2020. Het GS besluit van 14 april heeft enkel betrekking op de wijzigingen ten opzichte van het vorige Natuurbeheerplan (Natuurbeheerplan 2020) die in oktober 2019 is vastgesteld. De wijzigingen van de begrenzing en de inhoud van het Agrarisch Zoekgebied zijn terug te vinden op de Wijzigingen Kaart Beheertypen april 2020. Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten (GS) een aanvullend besluit genomen waarin een aantal correcties op deze begrenzing zijn doorgevoerd. Deze zijn terug te vinden in een aparte kaartlaag met de naam Beheertypenkaart Wijzigingen september 2020. De wijzigingen van zowel april als september zijn in deze kaart/dataset verwerkt. De begrenzing van het Agrarisch Zoekgebied komt voort uit de bruto begrenzing die als grondplaat is samengesteld op basis van diverse beleidscriteria. Om stapeling van SNL subsidies te voorkomen is de bruto begrenzing netto gemaakt. Dit is gedaan door natuurterreinen en terreinen waar een opgave in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) ligt, hiervan uit te sluiten. Voor de laatste categorie geldt de uitzondering voor lopende agrarisch natuurbeheer contracten en specifiek aangewezen gebieden.

  • Grenzen Duitsland (2019). Een Landkreis (Spreek uit: Landkrais, Nederlands: Landkreits of district) is een regionale bestuurseenheid in de Bondsrepubliek Duitsland. Het betreft een gemeenteverbond en rechtspersoon (van publiekrecht), één bestuurlijk niveau boven de gemeente. Een Regierungsbezirk (in Saksen Direktionsbezirk) is een bestuurlijke regio in Duitsland, een onderbestuurslaag van enkele deelstaten en is onderverdeeld in districten (de Landkreis en de stedelijke Kreisfreie Stadt). De deelstaten van Duitsland (Duits: Länder of Bundesländer) zijn de zestien deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland. Ze hebben eigen grondwetten, parlementen en regeringen. Anders dan in niet-federalistische landen hebben de deelstaten in Duitsland vele bevoegdheden en hebben ook invloed op de federale bestuurslaag: de Bondsraad, die de deelstaatregeringen vertegenwoordigt, beslist mee over veel federale wetten. Er is geen stuk van Duitsland dat niet bij een deelstaat hoort, ieder stuk van het grondgebied van de Bondsrepubliek maakt deel uit van een van de deelstaten. De grenzen van een deelstaat kunnen alleen via een plebisciet worden veranderd. Noordrijn-Westfalen telt de meeste inwoners, qua oppervlakte is Beieren het grootst. (bron: Wikipedia)

  • De begrenzing van de Leefgebieden Categorie Water. De begrenzing maakt onderdeel uit van de geconsolideerde Beheertypenkaart die als bijlage is toegevoegd aan het Natuurbeheerplan 2021 zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 14 april 2020. Dit besluit heeft geen betrekking op deze dataset. De begrenzing geeft het zoekgebied weer van gebieden waar subsidie verstrekt kan worden. Dit heeft betrekking op subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Dit betreft specifieke water gerelateerde natuurdoelen. Voor deze projecten is subsidie mogelijk vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit betreft Europese cofinanciering. De begrenzing van deze gebieden is voorgedragen door de waterschappen. De categorie Water is een onderdeel van de Leefgebieden agrarisch natuurbeheer. Deze begrenzing maak onderdeel uit van het Landelijke informatiemodel Natuur (IMNa) als "Zoekgebied Water".

  • Gemiddeld laagste grondwaterstand t.o.v. het lokale maaiveld. GLG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetingen met een positie nauwkeurigheid van ongeveer 25 meter. De ruimtelijke dekking is 70%, de provincie Noord-Brabant , de waterschappen Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en de landbouw percelen in zand en lossgebieden in Nederland. De geldigheidsdatum is van 21-4-2005 t/m 21-4-2010.

  • De Doetinchem Cohort Studie onderzoekt gezondheid en leefgewoonten van een grote groep mensen gedurende de levensloop. Deze dataset omvat de data die wordt verzameld in de Doetinchem Cohort Studie (DCS). In DCS wordt sinds 1987 de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden. Elke 5 jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij de plaatselijke GGD. NB de dataset is besloten en niet gepubliceerd i.h.k.v. de AVG

  • Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) t.o.v het lokale maaiveld. GHG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetingen met een positie nauwkeurigheid van ongeveer 25 meter. De ruimtelijke dekking is 70%, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en de landbouw percelen in zand en lossgebieden in Nederland. De geldigheidsdatum is van 21-4-2005 t/m 21-4-2010.

  • Warmte koude opslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De maximale kD (m2/d) van de watervoerende pakketen 1, 2a, 2b en 3, tevens vertaald in een thermisch vermogen woningzijde.

  • De ruiterpaden zijn ingetekend op basis van een groep van 40 stakeholders van gemeenten, terreineigenaren, ruiters- en ruiterorganisaties.