protocol

OGC:WMS

6018 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 6018
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Op de kaart ziet u hoeveel mensen na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts zijn gezien in 2017. Dit is een eerste symptoom van de ziekte van Lyme. In de rode gebieden zijn de meeste gevallen gemeld.

  • Wat ziet u? Deze kaart geeft aan in welke mate er tijdens het groeiseizoen vocht in de bodem via de plantenwortels beschikbaar is voor de plant. De vochtleverantie bepaalt in belangrijke mate de groei en de daaraan gerelateerde gewasopbrengst. Bij een hoog vochtleverend vermogen is in perioden met een neerslagtekort de kans op groeistagnatie gering en bij een gering vochtleverend vermogen is de kans op groeivertraging en daardoor een lagere opbrengst juist groot. Wat is de waarde? De kaart geeft gebieden aan waar tijdens het groeiseizoen vochttekorten kunnen optreden. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZ, E&M), provincie, gemeenten en beheersorganisaties van erosiegevoelige gebieden.

  • De Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster betreffen enkele deelkaarten die Kadaster heeft samengesteld. Samen met deelkaarten van andere organisaties vormen deze de basis voor de Nationale EnergieAtlas. Kadaster heeft hierin deelkaarten samengesteld over bezitsverhouding van woningen, potentiële Nul op de Meter woningen en gebouwbezit van de overheid.

  • De nieuwe TOP1000raster is gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor zeer kleinschalige toepassingen. TOP1000raster is geschikt als topografische ondergrond in GIS, CAD en Desktop Mapping.

  • Wat ziet u? De kaart ""Bescherming tegen Watererosie"" geeft gebieden aan waar de bodem vanwege het reliëf en terreinhelling kan wegspoelen door afstromend regenwater en of begroeiing bescherming biedt tegen deze bodembedreiging. Wat is de waarde? De kaart geeft gebieden aan die kwetsbaar zijn voor winderosie. Deze gebieden vragen speciale aandacht in beheer om erosie te voorkomen. De kaart helpt bij het behoud van de toplaag van de bodem en daarmee de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en bij het voorkomen van overlast in lager gelegen gebieden. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZ, E&M), provincie, gemeenten en beheersorganisaties van erosiegevoelige gebieden.

  • Wat ziet u? De bodemvruchthaarheidskaart deelt de Nederlandse gronden in naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Vruchtbare bodems hebben als gevolg van de ontstaanswijze en het moedermateriaal van nature gunstige chemische, biologische en fysische eigenschappen voor de productie van landbouwgewassen. Bij de minder vruchtbare bodems zijn deze eigenschappen niet optimaal, deze bodems zijn van oorsprong arm en hebben vaak een lage pH. Wat is de waarde? Op vruchtbare bodems is met minimale hulpmiddelen en minimale belasting voor het milieu een maximale opbrengst te behalen. Voor wie is dit belangrijk? Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZ, E&M), provincies, gemeenten en organisaties die gebiedsplannen maken.

  • Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele natuurlijke plaagbestrijding in landbouwgewassen met natuurlijke vijanden. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landschapselementen, kleine natuurgebieden en stedelijke groenelementen. Natuurlijke vijanden (o.a. oorwormen, spinnen en mijten) gebruiken deze elementen en gebieden als leefgebied. In de directe omgeving van die elementen en gebieden zoeken ze naar voedsel en eten daarbij voor landbouwgewassen schadelijke insecten (o.a. luizen, emelten en rupsen). Deze zones zijn aan de hand van de landschappelijke ligging in drie klassen ingedeeld: agrarisch, natuur en stedelijk. Zo geeft de kaart inzicht in de bijdrage van de verschillende soorten elementen aan de natuurlijke plaagbestrijding. Doel: De kaart is opgesteld in kader van de ontwikkeling van een landelijke indicator voor natuurlijke plaagbestrijding. De indicator is bedoeld om te kwantificeren in hoeverre de ecosysteemdienst natuurlijke plaagbestrijding door natuurlijke vijanden voorziet in de huidige vraag naar bestuiving in Nederland. Bij herhaling van de methode voor een later tijdstip wordt het mogelijk om hierin een landelijke trend te bepalen. Met de kaart kan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding in Nederland en op regioschaal worden bepaald. Tevens kan de bijdrage van het aandeel dat landschapselementen in natuur, agrarisch en stedelijk gebied bijdragen aan het potentiele aanbod van natuurlijke plaagbestrijding worden bepaald. De kaart kan niet toegepast worden op preceels- of elementniveau. Daarvoor is aanvullende informatie en nadere analyse van de omstandigheden nodig. Belangrijk voor: De kaart is in eerste instantie bedoeld voor ondersteuning van het natuurbeleid.