protocol

OGC:WFS

5052 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 5052
  • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

  • Besluiten (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant

  • Deze dataset bevat de volgende gegevensgroepen: - Waardevolle bomen - Waardevolle bomen particulier - Monumentale bomen - Monumentale bomen particulier - Te herplanten bomen - Te rooien bomen

  • Op deze kaartlaag in de PRV is te zien welk gebied als aardkundig waardevol gebied is aangeduid. Het zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Het zijn er 63 in totaal. Artikel 8 bevat de regels hierover en verwijst naar deze kaartlaag. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 23 april 2018

  • Deze kaart is vastgesteld door GS op 12 november 2018 en toont de 39 stiltegebieden die de Provincie Noord-Holland rijk is. De gebieden met nr 26 en 28 zijn vervallen. De stiltegebieden zijn opgenomen in het Milieubeleidsplan 2015-2018 en verankerd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) door middel van de aanwijzing als milieubeschermingsgebieden categorie stilte. De Provincie is van plan haar beleid rond stiltegebieden eind 2016 te herzien. Eventuele aanpassingen die hieruit volgen zullen later op een geactualiseerde kaart worden opgenomen. De ligging van de gebieden is gebaseerd op het onderzoek "evaluatie stiltegebieden" (2001) en Intentiewaardering uit 1985.

  • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 2e tranche. De Lnight-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. Attributen: Naam: LOW_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: minimale waarde geluidsklasse Naam: HIGH_VAL Eenheid: gebroken getal, in dB Omschrijving: maximale waarde geluidsklasse

  • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2016. Attributen: Naam: Lden_2016: gebroken getal, in dB Omschrijving: maximale etmaalwaarde.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-nacht.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-etmaal.