From 1 - 10 / 3089
  • Dit bestand geeft het landschapsgebied (ruime jas) in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen weer.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Dit bestand geeft het weidevogelovereenkomstgebied Leekstermeer en het natuurgebied Hunzedal weer in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen.

  • Dit bestand geeft de inventarisatie van aardkundig waardevolle locaties in Drenthe weer. In deze kaartlaag zijn een groot aantal voorbeeldlocaties met een bijzondere aardkundige waarde opgenomen, zoals bijvoorbeeld celtic fields, relief en houtwallen. De kaartlaag is gemaakt als aanvulling op de aardkundige waardenkaart en is mede te raadplegen (met achtergrondinformatie per locatie) op de aardkundige waardenkaart die op Drenthe.nl staat.

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische objecten aangegeven

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische eenheden zijn verdeeld in zeer belangrijk, belangrijk en weinig belangrijk.zie ook: Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), Kaart 3 en POP (Provinciaal Omgevingsplan), kaart 8.

  • Provinciale staten van Drenthe hebben in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, goedgekeurd 7 juli 2004, op kaart J de aanwezigheid of niet volledige aanwezigheid van basisvoorzieningen in hoofd- en kleine kernen opgenomen.

  • Gebiedsgrens van project Integrale gebiedsontwikkeling Oude Diep (IGOD).