From 1 - 10 / 374
 • Categories  

  Invasieve exoten in Nederland conform de aanlevering aan Europa, as is

 • Alle vaargeulen die worden onderhouden door en liggen in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • De vegetatie in de uiterwaarden heeft invloed op de doorstroombaarheid van de uiterwaarden. Verruwing van de vegetatie kan onder maatgevende omstandigeheden leiden tot opstuwing en hogere waterstanden. Daarom geeft de vegetatielegger een norm voor de vegetatieruwheid in het stroomgebied van de Nederlandsche rivieren. De informatie is gebaseerd op de luchtfoto-opnamen. Deze Heggen-shape (lijnobjecten) vormt samen met de Vegetatie-vlakkken (polygonen) en de bomen (puntobjecten) de beschrijving van de vegetatie in de uiterwaarden.

 • Kuberingvakken binnen de vaargeulen op de Noordzee (NCP)

 • Rijkswaterstaat beheert de zwemlocaties op de Rijkswateren, waarbij wordt voldaan aan de EU zwemwaterrichtlijn. Per zwemlocatie is een zwemwaterprofiel beschikbaar, waarin de belangrijke kenmerken van deze plek staan beschreven. Een kaartje van de zwemzone met daarin aangegeven het controlepunt waar de locatie wordt bemonsterd is in de profielen opgenomen. De zwemzones worden vastgesteld m.b.v. de aanbevelingen uit het rapport “KRW en oppervlaktewater Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese Kaderrichtlijn Water”. De zwemwaterkwaliteit wordt gedurende het badseizoen (1 mei t/m 30 september) tenminste een keer per maand onderzocht. Het controlepunt is de locatie in het zwemwater waar: a) de meeste zwemmers worden verwacht, of b) volgens het zwemwaterprofiel het grootste risico van verontreiniging wordt verwacht. Zwemwaterprofielen worden geactualiseerd volgens de criteria genoemd in de EU-zwemwaterrichtlijn en zijn afhankelijk van de kwaliteitsklasse waarin de locatie valt.

 • Contour Nederlands deel van de Noordzee kust ten behoeve van productie Bathymetrie van de binnenwateren tot een 5 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

 • Contour Nederlands deel van de Noordzee kust ten behoeve van productie Bathymetrie ondieper dan 10 m LAT, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • De nationale vaarwegen zijn ook een onderdeel van Het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Deze dataset bevat alleen de mutaties op kmmarkeringen die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het betreft kilometermarkeringen van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden maandelijks door CIV beschikbaar gesteld. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

 • Eikenbomen langs provinciale wegen met actuele statusinformatie over bestrijding van eikenprocessierups (epr) in de zomer van 2020. Van de bomen die door Provincie Gelderland worden onderhouden is geregistreerd of inspectie heeft plaatsgevonden, aantal geregistreerde nesten, of werkopdrachten voor het verwijderen van nesten zijn verstrekt en of de nesten zijn verwijderd.