From 1 - 10 / 374
  • De puntenset bevat hyperlinks naar de meest recente foto's die voor de diverse (water)wegen beschikbaar waren op het tijdstip van publicatie.

  • Het Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1) wordt uitvoerig beschreven in LINK: http://publicaties.minienm.nl/documenten/zoute-wateren-ecotopenstelsel-zes-1-a-dutch-ecotope-system-for-c. (Bouma et al., 2005). Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) en laseraltimetrie (hoogte). De geomorfologische kaart wordt met behulp van luchtfoto's geproduceerd en begrenst/geëxtrapoleerd naar GLW (4% droogvalduur). De droogvalduur- en stromingskaart worden gemodelleerd. Voor de zoutkaart wordt voor de Westerschelde een vaste (OMES) grens gehanteerd. Doel van vervaardiging: Het ZES is een instrument om het potentiële voorkomen van levengemeenschappen en/of habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart te brengen, te monitoren of te voorspellen. Andere doelen van zoute ecotopen zijn: Het dienen als indicator voor het evalueren van beheersmaatregelen met betrekking tot ecotooparealen;Het gebruik als ruimtelijk kader voor het ontwerp van de benthosmonitoring en beoordeling;Het gebruik als ruimtelijk kader voor andere typen ecologische monitoring en beoordelingen. De ecotopenkaart wordt gebruikt voor het watermanagement (MWTL, KRW, VHR), Beheer en onderhoud, projecten zoals Verdieping Westerschelde, Zandhonger Oosterschelde etc.

  • Deze kaartlaag vormt de buitengrens van de zoute ecotopenkaart van de Oosterschelde en Westerschelde

  • Geomorfologiekaart (vlakken) van de gebieden die onder invloed staan van de zee. De kaart is een interpretatie op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Met geextrapoleerd wordt bedoeld dat de kaart is afgegrenst op de 4% droogvalduurlijn van het betreffende karteerjaar. Een bijbehorende toelichting per karteringsgebied per jaargang is te raadplegen via http://publicaties.minienm.nl. In bijlage I van elke toelichting wordt de specifieke metadata gegeven.

  • Beeldbeheer van bermstroken en zichtvlakken

  • Maaibeleid van het groen langs de provinciale wegen dat ecologisch beheerd wordt

  • Maaibeleid van de sloten langs de provinciale wegen.

  • Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van een voorgaande jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen.

  • Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).