From 1 - 10 / 329
  • Deze dataset bevat de afvalbakken die beheerd worden door de gemeente Ridderkerk. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Deze dataset bevat de afvalbakken die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Digitaal Terrein Model waarmee de maaiveldligging van de kribben Lek Nederrijn als regelmatig grid met een resolutie van 50 cm is vastgelegd.

  • 50cm grid DSM

  • Genexpressie effecten in muizenlever bij steatose door blootstelling aan amiodaron, valproïnezuur en tetracycline

  • genexpressie in rattenweefsels na consumptie van hexachloorbenzeen

  • Geluidswerende voorzieningen (GWV). Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van dat jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen. De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object. De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen. Definitie geluidswerende voorzieningen (GWV): Een object is een geluidswerende voorziening indien het aan de volgende eisen voldoet: a. Het object wordt door Rijkswaterstaat beheerd. b. Het object moet bedoeld zijn om geluid, afkomstig van verkeer op de weg, te verminderen in het gebied dat vanaf de weg gezien achter het object ligt, in de meeste gevallen bebouwing of natuurgebied. c. Het object of een deel van het object moet zich binnen een strook van 50 meter van de dichtstbijzijnde kantstreep van één van de rijbanen bevinden . In de laatste situatie dient echter het gehele object te worden aangemerkt als GWV. d. Over een aaneengesloten deel van tenminste 30 meter lengte, gemeten parallel aan de dichtstbijzijnde kantstreep , moet de hoogte van het object tenminste 1,0 meter bedragen ten opzichte van het niveau ter plaatse van die kantstreep. Bij een object met een hoogte van tenminste 1,0 meter dat is neergezet om een ‘geluidlek’ tegen te gaan, bijvoorbeeld bij een portaal langs de weg, is de eis dat het object tenminste 30 meter lang moet zijn niet van toepassing. e. Het object moet een tophoek hebben van minder dan 165 graden.

  • Geluidswerende voorzieningen (GWV). Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van dat jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen. De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object. De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen. Segment Ten behoeve van geluidsberekeningen wordt een geluidswerende voorziening opgedeeld in segmenten en worden per segment waarden van kenmerken vastgelegd. Een geluidswerende voorziening bestaat altijd uit minimaal 1 segment. Een segment behoort altijd bij een geluidswerende voorziening. Voor de opdeling in segmenten gelden de volgende eisen: a. Een segment behoort tot niet meer dan één geluidswerende voorziening. Wanneer een nieuwe geluidswerende voorziening begint, begint dus ook altijd een nieuw segment. b. Een nieuw segment begint 1. bij een hoogtesprong, waarbij een hoogtesprong is gedefinieerd als een (abrupte) verandering van de hoogte van de bovenrand van 1,0 meter of meer over een lengte van tenminste 5,0 meter (zie figuur 2); 2. wanneer de waarde van tenminste één van de volgende kenmerken verandert over een lengte van tenminste 5,0 meter: Wegnummer Baanpositie Hectometerletter Hoogte_Combinatie_Tov_Scherm Type Hellend Hellingshoek Knik Buiging Topvorm Tophoek Primair materiaal Secundair materiaal Constructief materiaal 3. bij een onderbreking van de bovenrand van het scherm, tenzij het gaat om een onderbreking van minder dan 5,0 meter, waarbij het ‘gat’ is dichtgezet door een afschermend obstakel achter het gat, bijvoorbeeld ter plaatse van een portaal.

  • Geluidswerende voorzieningen (GWV). Jaarlijks wordt een GWV bestand geleverd/aangemaakt, dat de situatie op 31-12 van dat jaar beschrijft. Het GWV bestand bevat o.a. de volgende geluidswerende objecten: 1. Geluidwallen 2. Geluidschermen 3. Tunnelingangen 4. Verdiept liggende wegdelen. De gegevens in het GWV bestand bestaan uit: 1. Geometrie van het object 2. Beschrijvende kenmerken van het object die van belang zijn voor de geluidwerende functie 3. Foto’s van het object. De aanleiding voor de wijzigingen in het GWV bestand zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 1. Nieuwe geplaatse voorzieningen. 2. Wijzigingen als gevolg van het plaatsen van kleinere voorzieningen of uitbreiden van bestaande voorzieningen. 3. Wijzigingen als gevolg van het slopen van voorzieningen. Hoogte kantstreep: De x- en y-coördinaten in het RD/NAP stelsel van punten op de bovenrand van het Geluidswerende voorzieningen segment in [meters]. De z-coördinaten is de hoogte in het NAP stelsel van de kantstreep bij elk knikpunt van een Geluidswerende voorziening in [meters].

  • Geomorfologiekaart (vlakken) van de gebieden die onder invloed staan van de zee. De kaart is een interpretatie op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Het bestand betreft de niet ge-extrapoleerde kartering. De landwatergrens is in dit bestand de grens land/water welke op de luchtfoto zichtbaar was. Voor de ecotopenkaart is de naar de 4% droogvalduurlijn ge-extrapoleerde bestand gebruikt. Een bijbehorende toelichting per karteringsgebied per jaargang is te raadplegen via http://publicaties.minienm.nl. Zoek op "toelichting geomorfologische kartering". In bijlage I van elke toelichting wordt de specifieke metadata gegeven.