From 1 - 10 / 379
  • Overzicht van de individuele luchtfotos die zijn gebruikt om het orthofotomozaiek op te bouwen van Nederland. Hiermee is informatie op te vragen over o.a. opnametijdstip (datum en tijd) van elke luchtfoto.

  • Overzicht van de kunstwerken in beheer bij RWS in shape formaat. Per kunstwerk zijn diversen vaste gegevens opgenomen.

  • MER zoekgebieden

  • Rasterbestand in GeoTIFF-format met een resolutie van 0,5 meter. Per rastercel is de hoogtewaarde bepaald volgens de ISqDW methode op basis van de klassen “maaiveld”, bebouwing”, “kunstwerken” en “overig”.

  • Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland typen A/B bevat een selectie van de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018 die geclassificeerd zijn als A, B, C en gerepresenteerd als vlakken. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021'. De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn . De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).

  • Deze dataset bevat overstromingsgebieden die significante negatieve effecten hebben gehad wat betreft de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. De EU richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) vraagt lidstaten een voorlopige overstromings risicobeoordeling uit te voren (artikel 4). Een onderdeel daarvan is een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die significante negatieve effecten hebben gehad. In dit kader geeft het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021' een overzicht van belangrijke overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die hebben geleid tot aanzienlijke negatieve effecten. Deze overstromingen hebben vaak grote betekenis hebben gehad voor de ontwikkeling van de waterhuishoudkundige infrastructuur van Nederland.

  • Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021'. De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn . De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).

  • Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland type C bevat een selectie van de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland, 2018 die geclassificeerd zijn als A, B, C en gerepresenteerd als vlakken. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) 2e cyclus: 2016 – 2021'. De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn . De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).