From 1 - 10 / 536
  • CORINE Land Cover 2012 database of the Netherlands. Land cover of the Netherlands in 2012 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2012. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover 2006 database of the Netherlands (revised). Land cover of the Netherlands in 2006 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2006. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover change (2006-2012) database of the Netherlands. Monitoring of CLC land cover changes between 2006 and 2012 with a minimum mapping unit (MMU) of 5ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Geluidgezoneerde bedrijventerrein.De provincie is op grond van de Wet geluidhinder en op basis van afspraken met betrokken gemeenten beheerder van de geluidzone van gezoneerde bedrijventerreinen, geluidsportcentra en motorsportterreinen. Het provinciaal beleid is erop gericht geluid te concentreren. Conform de geldende wet- en regelgeving dient geluidproducerende industrie zich te vestigen op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Het provinciaal beleid zal t.z.t. worden aangepast aan nieuw Rijksbeleid SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Bedrijventerrein (geschikt voor cat. 4, 5 en 6 bedrijven)

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Transferium

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Geluidsportcentra. Geluidsport (bijvoorbeeld motorsport) mag in principe alleen worden bedreven op de bestaande geluidsportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen. Daarnaast heeft Drenthe twee lokale motorsportterreinen, in Zuidwolde en Westerbork. Met uitzondering van Westerbork vallen de andere 4 locaties onder gezoneerd bedrijventerrein. De provincie werkt niet mee aan het ontwikkelen van nieuwe geluidsportcentra of permanente motorcrossterreinen. Ook de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de motorcrossterreinen in Emmen, Nieuw-Roden, Zuidwolde en Westerbork staat de provincie in principe niet toe, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting en de afspraken in de huidige vergunning. Dit betekent dat de toegestane hoeveelheid uren of dagen per week niet kan worden uitgebreid. Wel bestaat de mogelijkheid om de activiteiten uit te breiden, mits de geluidproductie gelijk blijft en de extra activiteiten passen binnen de toegestane uren of dagen. Wanneer op de bestaande centra en terreinen de behoefte ontstaat om uit te breiden, start de provincie een traject op waarin mogelijkheden voor groei worden bekeken in relatie tot de wensen van de omgeving. Bij het verlenen van vergunningen voor geluidsport is de provincie zeer terughoudend met het toestaan van activiteiten in de nacht. Het beleid voor permanente geluidsportcentra (zoals omschreven in de Wabo) staat los van de vraag of het mogelijk is om incidentele, kortdurende evenementen te organiseren. Bepalend hiervoor zijn het bestemmingsplan, eventueel een gemeentelijke verordening en onder bepaalde omstandigheden het 'Besluit geluidproductie sportmotoren'. In voorkomende gevallen beslist GS of zij ontheffing zal verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 2 van dit Besluit. Voor het TT-circuit in Assen geldt de '12-dagenregeling'. Met deze regeling geven Provinciale Staten aan het circuit toestemming om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid te veroorzaken dan volgens de reguliere vergunning is toegestaan. Voor wat betreft andere activiteiten die het meeste geluid produceren, is het beleid dat aanvullend op de vastgestelde maximale toegestane geluidniveaus en de geluidszone, de activiteiten qua aantal en geluidsbelasting beperkt moeten blijven tot 27 van deze zogenaamde type 2-dagen. Eventuele herijking van dit beleid vindt plaats op basis van de uitkomsten van een visietraject.

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Stedelijke netwerken

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verkeerslawaai

  • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Bedrijventerrein