From 1 - 10 / 535
  • CORINE Land Cover 2012 database of the Netherlands. Land cover of the Netherlands in 2012 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2012. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover 2006 database of the Netherlands (revised). Land cover of the Netherlands in 2006 based on satellite imagery in combination with ancillary data with reference date around 2006. Land cover mapping according to the CLC class descriptions with minimum mapping unit 25ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • CORINE Land Cover change (2006-2012) database of the Netherlands. Monitoring of CLC land cover changes between 2006 and 2012 with a minimum mapping unit (MMU) of 5ha. The CORINE Land Cover (CLC) initiative has a longstanding tradition of providing land cover and land use information over Europe at regular time intervals. Over the past few decades, it gradually became one of the flagship european geospatial datasets. For the 2012 release, the global Monitoring for Environment and Security Programme (GMES, now called Copernicus), established in partnership with the European Commission and the European Space Agency (ESA), provides a unique opportunity to extend the CLC products with a new series of High Resolution (HR) layers, adressing 5 land cover characteristics that will provide valuable complementary information to the CLC datasets (i.e. imperviousness, forest areas, permanent grassland, wetlands and water bodies). The European Environment Agency (EEA) is responsible for the coordination of the pan-European component of GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010 – Pan-EU Component. As the EEA highly values the cooperation with EIONET members and cooperating countries they were invited to participate in the production of CLC products and verification and enhancement of the HR layers.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie. Locatie waar oppervlaktewater wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water. Komt voor in kaart 8: Oppervlaktewater; kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Stedelijke netwerken. De stedelijke centra maken Drenthe voor haar inwoners en voor bezoekers extra aantrekkelijk. De provincie Drenthe streeft naar netwerken van steden die samenhangen, samenwerken en complementair zijn. Komt voor in kaart 1: Visie; kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Spoedlocatie bodem(sanering).Deze kaart geeft de spoedlocaties voor bodemsanering weer. Op deze locaties zijn als gevolg van bodemverontreiniging risico s voor mens en/of milieu aanwezig. De spoedlocaties zullen voor 2020 worden gesaneerd of beheerst. Het beleidskader is geschetst in de nota "Werk maken van eigen bodem" en vormt samen met het meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering de basis voor de aanpak en verbetering van de bodemkwaliteit. Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

  • Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toets verwachting prehistorische route .In gebieden of terreinen met een archeologische verwachting op de archeologiekaarten, stuurt de provincie Drenthe op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de gangbare, in de beroepsgroep geldende kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Hieronder vallen alle essen en beekdalen, de Havelterberg en het Drentsche Aa-gebied, verwachte Celtic fields, offerveentjes, een burcht bij Zuidlaren en het vermoede traject van de prehistorische weg over de Hondsrug. Komt voor in kaart 2 E: Archeologie Informatie; kaart 2 E: Archeologie Kernkwaliteiten.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Glastuinbouw.Het Drentse tuinbouwcluster is onderdeel van Greenport Holland. De provincie Drenthe heeft als ambitie de glastuinbouw te bundelen op de glastuinbouwlocaties in de gemeente Emmen (Klazienaveen, Het Rundedal en Erica). Tot 2020 is er 500 hectare ruimte voor glastuinbouwbedrijvigheid. Nieuwvestiging buiten deze locaties wordt uitgesloten. Komt voor in kaart 6: Robuust landbouwsysteem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Dierenpark Emmen.Emmen beschikt met het Dierenpark over een nationale recreatieve publiekstrekker. De verplaatsing van het Dierenpark biedt kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van het centrum van Emmen. Komt voor in kaart 4: Robuust sociaal-economisch systeem.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Cultuurhistorische hoofdstructuur - lijnen. De provincie Drenthe richt zich op het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur (bijvoorbeeld Frederiksoord en Veenhuizen) als inspiratiebron te benutten. De provincie beoordeelt de plannen en initiatieven daarop. Komt voor in kaart 2F: Kernkwaliteit cultuurhistorie.