From 1 - 10 / 139
  • Bestaande zoutputten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand is onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

  • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  • Dit bestand is onderdeel van "Potentiekaart zoutwinning diapieren" en ?Potentieelkaart gas(perslucht)opslag in cavernes? en geeft bestaande cavernes in Noord-Nederland weer. Cavernes zijn holtes in de bodem die ontstaan door winning van delfstoffen. De provincie Drenthe is trekker bij het opstellen van een Beleidsvisie diepe ondergrond Noord-Nederland. In deze visie wordt een inventarisatie gemaakt van de kansen en mogelijkheden die de diepe ondergrond biedt.

  • Potentieel CO2 opslag in lege gasvelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart CO2 opslag in lege gasvelden.

  • Niet gewonnen diapieren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

  • De dataset geeft de ligging van gedempte sloten en wijken weer die niet in de locatietabel (globislocaties) zijn opgenomen. In 2004 is een kaart- en luchtfoto onderzoek uitgevoerd, waarbij alle dempingen met behulp van luchtfoto s en topografische kaarten zijn achterhaald. Bij veel dempingen was het dempingmateriaal onbekend. In een vervolg onderzoek in 2007 is geprobeerd te achterhalen waarmee deze zogenaamde ongespecificeerde dempingen zijn gevuld. De dempingen waarbij dat lukte, zijn opgenomen in het locatiebestand van Globis (Bodeminformatiesysteem).

  • Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

  • Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

  • Routeringsysteem waarbinnen vaarrichtingen voor de scheepvaart worden aanbevolen op de Noordzee. Deze data gebruiken in combinatie met ZD_VSS_symbolen en ZD_separatiezone.

  • Deze dataset vormt samen met vier andere datasets (betrouwbaarheid TNO kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond), dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen. Deze kaart hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Bij de constructie van deze kaart is eerst berekend welk gedeelte van de boringen het holocene pakket heeft doorboord. Een boring die het totale holocene pakket heeft doorboord geeft betrouwbaarder informatie dan een boring die slechts een deel heeft doorboord. Vervolgens is gekeken naar de ruimtelijke verdeling van de boringen. In kaartbijlage G (zie rapport) is de betrouwbaarheid in drie klassen verdeeld, van meest betrouwbaar tot minst betrouwbaar.