From 1 - 10 / 88
  • Dit bestand geeft de inventarisatie van aardkundig waardevolle locaties in Drenthe weer. In deze kaartlaag zijn een groot aantal voorbeeldlocaties met een bijzondere aardkundige waarde opgenomen, zoals bijvoorbeeld celtic fields, relief en houtwallen. De kaartlaag is gemaakt als aanvulling op de aardkundige waardenkaart en is mede te raadplegen (met achtergrondinformatie per locatie) op de aardkundige waardenkaart die op Drenthe.nl staat.

  • Deze kaart geeft informatie over het organische stofgehalte in de bovengrond.

  • Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, 7 juli 2004, eerste wijziging vastgesteld, 22 maart 2006, tweede wijziging april 2007.

  • De TOP-lijst verdroogde gebieden zijn de gebieden die met voorrang worden aangepakt in het kader van de uitvoering van het pMJP. De TOP-lijst is ook als doelstelling in het pMJP (provinciaal Meerjarenprogramma) en bestuursovereenkomst met het Rijk opgenomen. Verdroging treedt alleen op in natuurgebieden. Het komt voor in situaties waarbij het grondwaterstandverloop of de grondwaterkwaliteit niet voldoende tegemoet kan komen aan de grondwaterwensen vanuit natuurdoelen.

  • Hoogtemodel van de platen in de Westerschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 2 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 2x2 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • Het Algemeen Dieptebestand IJsselmeergebied 2006 heeft als basis singlebeam overzichtslodingen aangevuld met vlakdekkende multibeam metingen en bevat de de meest recent bekende lodingsdata tot en met het desbetreffende jaar.

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2006.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -1.0m