From 1 - 10 / 68
  • Het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 1997-2003. Van de gemeten hoogtes zijn een aantal producten gemaakt, die te verdelen zijn in twee categorien: 3D-puntenwolken en rasters. De gefilterde puntenwolk is een maaiveldbestand, waarbij alle niet-maaiveld objecten uit de puntenwolk zijn verwijderd. Dit geldt niet voor stedelijke gebieden kleiner dan 1 km2, deze zijn in het bestand ongefilterd gebleven. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Punten geclassificeerd als klasse niet-maaiveld zijn objecten als bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten. NB. Door samenvoegen van de gefilterde en de uitgefilterde puntenwolk wordt een ruwe puntenwolk verkregen. De puntenwolk is een LAZ-file (een gecomprimeerde LAS file, ofwel LASzip). LAS is standaard binair formaat om LiDAR data op te slaan en uit te wisselen waarbij geen kwaliteitsverlies ontstaat. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl.

  • Het Actueel Hoogtebestand Nederland 1 (AHN1) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 1997-2003. Van de gemeten hoogtes zijn een aantal producten gemaakt, die te verdelen zijn in twee categorien: 3D-puntenwolken en rasters. De uitgefilterde puntenwolk is een niet-maaiveldbestand, het bevat alle niet-maaiveld objecten (bomen, gebouwen, bruggen en andere objecten) die uit de originele puntenwolk zijn gefilterd. NB Door samenvoegen van de gefilterde en de uitgefilterde puntenwolk wordt een ruwe puntenwolk verkregen, waarbij naast het maaiveld en de niet-maaiveldobjecten samenkomen. De puntenwolk is een LAZ-file (een gecomprimeerde LAS file, ofwel LASzip). LAS is standaard binair formaat om LiDAR data op te slaan en uit te wisselen waarbij geen kwaliteitsverlies ontstaat. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl.

  • Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, hotels met meer dan 10 bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen. Alle kwetsbare objecten met een PREVAP prioriteit 1 of 2 moeten op de risicokaart.

  • Op deze kaartlaag zijn alle terreinen en vindplaatsen opgenomen, waarvan zeker is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Niet opgenomen zijn de gebieden met een archeologische verwachting. De kaartlaag bestaat zowel uit archeologische, bouwkundige als geografische elementen.

  • Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen of waardoor er bijvoorbeeld giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk. In het algemeen geldt dat die wegen op de risicokaart vermeld staan waarvan er bekend is dat er een overschrijding van de wettelijke norm is. Deze norm is het plaatsgebonden risico 10-6.

  • De maatregelzone kernenergie geeft de zone aan waarbinnen bij een ongeluk evacuatie, jodiumprofylaxe of schuilen nodig is.

  • Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.

  • Afstanden die gelden tussen risicobronnen en kwetsbare objecten. Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het risico kleiner. Bij een plaatsgebonden risico van 10-6 is de kans dat er daadwerkelijk een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op de miljoen. De risicokaart toont contouren bij inrichtingen, installaties en transportroutes.

  • De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale wegen (>110km per uur), spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer en spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.

  • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Sommige bedrijven hebben overslagpunten waar gevaarlijke stoffen tijdelijk worden geparkeerd, bijvoorbeeld in containers, om daarna verder verwerkt of vervoerd te worden. Alle overslagpunten met meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen op het terrein én met een bepaald risico voor ongevallen buiten het hek (één op de miljoen), staan op de risicokaart.