From 1 - 10 / 32
  • Van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied wordt om de 6 jaar een ecotopenkaart geleverd. Een ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen samen te voegen, zoals een vegetatiestructuurkaart, een waterdieptekaart, een overstromingsduurkaart, etc. De vegetatiestructuurkaart vormt hierbij de belangrijkste laag. Deze kaart wordt met behulp van luchtfoto's geproduceerd op een schaal van 1:10.000. Een ecotoop is gedefinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door abiotische, biotische en antropogene aspecten samen. De 1e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode van 1996 tot en met 1998 (jaar van fotovluchten).

  • Dit bestand geeft de gewenste natuurdoeltypen voor begrensde beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden aan zoals opgenomen in het Begrenzingenplan Midden-Drenthe. (Voorontwerp begrenzingenplan Midden Drenthe, dd. 22-01-98)

  • Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 1998.

  • Gebiedsgrens van project Integrale gebiedsontwikkeling Oude Diep (IGOD).

  • Het voorkomen van ammoniakmijdende korstmossen, uitgedrukt in de Acidofile Indicatie Waarde (AIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een afname van de AIW duidt op een verslechtering van het milieu.

  • Bushaltes langs de gemeentelijke wegen in de provincie Drenthe.

  • Begrenzing beschermde stads- en dorpsgezichten, ex.art 35 Monumentenwet 1988. Vastgestelde en in voorbereiding zijnde begrenzing (globale contour is hiervan bekend).

  • Waterschadegebied op grond van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). N.B.: Langs de oevers van de Drentse Aa is gewerkt met een berekende zone van 200 meter.

  • Kwaliteitsbeoordeling Drents oppervlaktewater in 1998. Toetsing AMK-norm voor fosfaat- en stikstofgehalte. AMK staat voor Algemene Milieu Kwaliteitsnorm.