Creation year

1992

3 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 3 / 3
  • Weerstandbiedende lagen in de ondergrond (zie Werkboek Waterhuishoudingsplan, 1992).

  • TOPhoogteMD is een landsdekkend, digitaal hoogtebestand van Nederland, vervaardigd in 1992 en bestaat voor het grootste deel uit hoogtepunten die gedigitaliseerd zijn van oude hoogtekaarten die door de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (MD) werden gemaakt. Deze hoogtepunten zijn in de periode 1942-1983 ingewonnen. Opdrachtgever voor het maken van dit bestand was o.a. de Topografische Dienst. Het bestand wordt niet meer geactualiseerd. Het Actueel Hoogtebestand Nederland is de opvolger van het TophoogteMD. Het bestand is beschikbaar als arcview shape en DXF.

  • Bestand bevat uitsnede (gemeente Staphorst) uit de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000. Het bestand geeft ruimtelijke informatie weer over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit.