From 1 - 10 / 12
  • er treedt voortdurend sedimenttransport op in het IJsselmeergebied. Het bestand schetst dan ook de bodemgesteldheid van de toplaag op het moment van kartering, 1981-1991. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

  • In het bestand bodem.shp wordt de opbouw van de bovenste 80 cm van de waterbodem weergegeven. Het bestand schetst de bodemgesteldheid op het moment van kartering, 1981-1991. Bij het bestand horen 3 layer of avl-bestanden waarin de legenda staat aangegeven. Deze bestanden kunnen ook gebruikt worden om de 3 lagen die in het bestand verwerkt zitten te tonen, te weten 0-25, 25-50 en 50-80 cm. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

  • Ligging van de Basiskustlijn langs de nederlandse Kust. Deze basiskustlijn is eerst in 1991 vastgesteld en in 2001 herzien en in 2012 bevestigd. De basiskustlijn is de kustlijn waaraan getoetst wordt in het kader van de Kustlijnzorg.

  • Gegevens uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Beschrijving van de kenmerken van waardevolle bouwwerken en andere onroerende objecten uit de periode 1850-1945 in de Provincie Zeeland.

  • Ligging van de Basiskustlijn langs de nederlandse Kust. Deze basiskustlijn is eerst in 1991 vastgesteld en in 2001, 2012 en 2017 herzien. De basiskustlijn is de kustlijn waaraan getoetst wordt in het kader van de Kustlijnzorg.

  • Overzicht zeegroentesnijgebieden Nbwet Oosterschelde

  • Om meetgegevens van het grondwaterkwaliteitsmeetnet te presenteren zijn de homogene gebieden samengesteld. Deze bestaan uit bepaalde combinaties van bodemtype, bodemgebruik en kwel/infiltratie.

  • De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

  • Spitvakken Nbwet vergunning in Oosterschelde

  • De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.