Creation year

1985

8 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 8 / 8
  • Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (C = Tweede watervoerend pakket).

  • Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (A = Freatisch pakket). Freatisch grondwater is grondwater dat bovenop een eerste slecht doorlatende bodemlaag (bijvoorbeeld klei) staat, in relatief goed doorlatende grond. Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is freatisch. In zandgronden met klei- en leemlenzen kan echter sprake zijn van een schijngrondwaterspiegel boven het freatisch grondwater.

  • In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 20 verschillende landschapstypen: o.a. kassenlandschap, natte heide- en broekontginningenlandschap, en essenlandschap.Het landschapsbeeld van Gelderland wordt beschreven in 5 deelrapporten (1985). Het bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door Provinciale Staten.

  • Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (B = Eerste watervoerend pakket).

  • Cultuurhistorische lijninformatie, zoals sprengenbeken, doorgaande wegen, en hessenwegen. Deze kaart geeft alleen in combinatie met de relicten-symbolen en relicten-vlakken een volledig beeld van gelderland v.w.b. relicten.

  • Westelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1985 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Rasterkaart van Zeeland omstreeks 1985

  • Rasterkaart van Zeeland omstreeks 1990